Innhold

Innhold

 • Definisjon av problemstilling, innsiktsbehov og datakilder (sekundære- og primære)
 • Problemstilling knyttet til bruk av sekundære informasjonskilder
  • Bedriftsinterninformasjon
  • Analyseverktøy for sosiale medier
 • Problemstilling knyttet til kvalitativ ledelse av innsiktsprosjekter
  • Rekruttering og utvalg
  • Utvikling av måleinstrumenter (intervjuguide)
  • Datainnsamling (øvelse i intervjurollen/moderator i dybdeintervjuer og fokusgrupper, observasjon, tracking)
  • Bruk av programvare for kvalitativ analyse (QDA Miner)
  • Rapportering av kvalitativ markedsinformasjon
 • Problemstillinger knyttet til kvantitativ ledelse av innsiktsprosjekter
  • Panelhåndtering (rekruttering, vedlikehold, utvalg, representativitet og vekting)
  • Bruk av elektronisk verktøy (Qualtrics) for å utvikle måleinstrument
  • Datainnsamling (kvotestyring, insentiver, purring)
  • Avanserte analysemetoder (clusteranalyse og conjointanalyse)
 • Rapportering og ledelse av prosess for tiltaksutvikling
  • Identifisering og sammenstilling av informasjon fra ulike datakilder
  • Utvikling av beslutningsunderlag
  • Gjennomføring av resultatrapportering og arbeidsprosess for å utvikle og prioritere tiltak

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha inngående kjennskap til markedsanalysebransjen og kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til praktisk ledelse og gjennomføring av markedsinnsiktsprosjekter.

 

Ferdigheter

Studentene skal tilegne seg egenerfaring med ledelse av innsiktsprosjekter (utvikling av problemdefinisjon sammen med sluttbruker/oppdragsgiver, utvikling av måleinstrumenter, rekruttering og utvalgsbeslutninger, bruk og vedlikehold av panel mv.), faktisk datainnsamling (både kvalitativt og kvantitativt), bearbeiding og analyse av data fra flere ulike datakilder for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag, skriftlig og muntlig rapportering av innsikt og diskusjon av implikasjoner for strategier.

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne være i stand til å gjennomføre markedsinnsiktsprosjekter for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag for strategiutvikling.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, plenumsdiskusjoner, case og gjesteforelesninger fra analysebransjen, observasjon og egentrening i rollen som moderator, gruppearbeid (gjennomføring av datainnsamling, analyse, presentasjon av resultater og diskusjon av implikasjoner).

Anbefalt tidsbruk

250 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet gjennomføres i samarbeid med flere aktører i næringslivet. Eksempelvis vil det være en rekke gjesteforelesere på utvalgte tema, bedriftsbesøk og prosjektoppgaven vil omhandle en aktuell og reel problemstilling for en samarbeidsbedrift.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 10-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle Hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Malhotra, Naresh K., David F. Birks og Peter A. Wills. 2012. Marketing Research: An Applied Approach. Essex, England: Pearson. ISBN: 9780273725855.

Samlet sidetall/pensum

1036 sider

Anbefalt litteratur

Krueger, Richard A. og Mary Anne Casey. 2014. Focus groups: A practical guide for applied research. London: Sage. ISBN: 9781483365244.