Innledning

Utdanningen Skoleadministrasjonssekretær gir studentene kompetanse til å arbeide i en kontorjobb i skolen. Utdanningen gir en grundig innføring i service og relasjonsbygging i kommunikasjonen med skole, foresatte og elev. Studenten lærer praktisk kontorarbeid og administrasjon innen elev- og personalforvaltning, og lærer å bruke et nettbasert læringssystem og system for skoleadministrasjon. Studenten får videre innføring i hvilke lover, forskrifter og rutiner som er gjelder grunnskolen og videregående skole.

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om begreper, prosesser, læringsplattformer og skoleadministrative systemer og annet verktøy som anvendes innenfor kontorfaglig arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved grunnskolen, videregående skole og Skolefritidsordningen (SFO)
 • har innsikt i relevante lover, forskrifter og regler som angår en skole og SFO, som skolelova og forvaltningsloven
 • har innsikt i standarder, avtaler og krav til kvalitet som gjelder for kontorfaglig arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved skolen og SFO
 • har kunnskap om offentlige og private skoler, SFO, deres plass i samfunnet, hvordan de driftes og finansieres, samt kjennskap til yrket som kontorfagmedarbeider ved en skole og SFO
 • kan oppdatere sin kunnskap om administrasjon, service, elev- og personalforvaltning, skolejus og møtevirksomhet ved en skole og SFO gjennom trykte og elektroniske fagartikler og ved å delta på kurs og i faglige nettverk
 • forstår betydningen utdanning har for personlig utvikling, arbeidsliv og verdiskaping i et demokratisk kunnskapssamfunn

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sin faglige kunnskap til praktisk kontorarbeid, service, personalforvaltning, samhandling og kommunikasjon med lærere, SFO-medarbeidere, elever og deres foresatte samt eksterne kontakter
 • kan anvende en læringsplattform, et skoleadministrativt system og andre verktøy, teknikker og uttrykksformer til kontorfaglig og administrativt arbeid
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger for en kontorfaglig medarbeider ved en skole og for SFO
 • kan lage en systematisk oversikt over kontorfaglige oppgaver ved en skole og SFO, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper for medarbeidere ved en skole og SFO, som personvern, taushetsplikt, rettferdighet og å beskytte elever mot mobbing
 • har utviklet en etisk grunnholdning i sitt kontorfaglige arbeid ved å fremme og forsvare prinsipper som respekt, likeverd, personvern, taushetsplikt, rettferdighet og å beskytte elever mot mobbing
 • kan utføre kontorarbeid, service og personalarbeid basert på behov hos skolens ledelse, lærere, SFO-medarbeidere, elever og deres foresatte
 • kan bygge relasjoner med elever og deres foresatte samt med kontorfaglige kollegaer og andre medarbeidere på egen arbeidsplass og ved andre skoler
 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for utøvelse av kontorfaglig arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved en skole og SFO.

Emnet inngår i

Skoleadministrasjonssekretær

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Karlseth, Karl. 2018. Effektiv saksbehandling med elektronisk arkiv og samhandling. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 9788256271580.             

Høines, Jan Henrik. 2011. Retten til å trives på skolen.  Haugesund: Vormedal Forlag. ISBN 9788292879399

Statistisk sentralbyrå. Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA). Lesedato 6. mai 2019 http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Regjerningen. KOSTRA Kommune- Stat- Rapportering. Lesedato 6. mai 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/

Statistisk sentralbyrå. Kommune - Stat- Rapportering KOSTRA. Lesedato 6. mai 2019. https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Statistisk sentralbyrå. Nøkkeltall for KOSTRA. Lesedato 6. mai 2019. https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/nokkeltall-for-kostra--353174

Visma. 2016. Visma Flyt skole - Skoleadmin. PDF I Canvas (Læringsplattformen).          

Visma. 2016. Visma Flyt skole - Kommuneadmin. PDF i Canvas (Læringsplattformen).                

Visma. 2016. Visma Flyt skole - SFO, påmelding og fakturering. PDF i Canvas (Læringsplattformen).     

Visma. 2016. Visma Flyt skole - Lærer. PDF i Canvas (Læringsplattformen).     

Visma. 2015. Visma Flyt Skole - Ansatte, variabel lønn og fravær. PDF i Canvas (Læringsplattformen)

Microsoft. Opplæringssenter for Office 365. Lesedato 6. mai 2019. https://support.office.com/en-us/office-training-center 

Arkivverket. Arkivloven. Lesedato 6. mai 2019. https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/lover-og-forskrifter-for-arkiv/arkivloven

Grongstad, Lars. 2014.  Juss i skolehverdagen. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215022604

Utdanningsdirektoratet. Enkeltvedtak. Lesedato 6. mai 2019. https://www.udir.no/enkeltvedtak

Utdanningsdirektoratet. Maler for enkeltvedtak. Lesedato 6. mai 2019. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/maler-for-enkeltvedtak/

Lovdata. Forvaltningsloven. Lesedato 6. mai 2019. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Lovdata. Forskrift til opplæringslova. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Utdanningsdirektoratet. Veilederen Spesialundervisning. Lesedato 6. mai 2019. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

Utdanningsdirektoratet. Hva vet vi om lærertetthet. Lesedato 6. mai 2019. http://tallogforskning.udir.no/innhold/hva-vet-vi-om-laerertetthet/

Statsministerens kontor. Regjeringa innfører norm for lærartettleik i grunnskolen frå hausten 2018. (Pressemelding). Lesedato 6. mai 2019. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-innforer-norm-for-larartettleik-i-grunnskolen-fra-hausten-2018/id2601380/

Helsedirektoratet. Psykisk helse og livsmestring i skolen. Lesedato 6. mai 2016. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen#kjennetegn-p%C3%A5-et-godt-psykososialt-milj%C3%B8

Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø Udir- 3- 2017.  Lesedato 6. mai 2019. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017

Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir - 4- 2014. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Udir-4-2014-Systemrettet-arbeid-etter-opplaringsloven-kapittel-9a

Rosland, Kjell. 2016. Service og relasjonsbygging. For kontoransatte i skolen. Kompendium i Canvas (Læringsplattformen).

Rosland, Kjell. Løsningsfokusert konflikthåndtering. Kompendium i Canvas (Læringsplattformen).        

Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø. Lesedato 6. mai 2019. www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Lovdata. Opplæringslova. Lesedato 6. mai 2019. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

Utdanningsdirektoratet. Læring og trivsel i skole og opplæring. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laring-trivsel-opplaring/

Rosland, Kjell. Møter og sammenkomster i skolen. Kompendium i Canvas (Læringsplattformen).                          

Samlet sidetall/pensum

1179 sider

Anbefalt litteratur

Wigen, Anne Grete. 2016. Samlebok for Microsoft Office 2016. Sider 7-112, 137-221, 235-289. Steinkjer: DataPower Learning. ISBN 9788247722886

Spurkeland, Jan. 2016. Relasjonskompetanse. 2. utg. Kap. 1-5. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215019482

 Allen, Judy. 2009. Event planning 2. ed. Chap. 1 - 2, App. A-C. Ontario: Wiley. ISBN 9870470155745