Innledning

Det overordnede målet for utdanningen er å utdanne praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig institusjon. Vedkommende skal ha teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre og faktura- og lønnssystemer. Utdanningstilbudet er praktisk orientert med blant annet opplæring i et IT-basert regnskapssystem.

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om regnskapsprinsipper, årsoppgjør, praktisk regnskapsføring og verktøy som anvendes innenfor regnskap
 • har innsikt i lover og regler for regnskapsføring, ulike regnskapstyper, årsoppgjør, ulike foretaksformer, krav til orden og nøyaktighet og god regnskapsskikk
 • har kunnskap om regnskapsbransjen, kjennskap til yrket som regnskapsmedarbeider
 • kan oppdatere sin kunnskap om lover, regler, standarder og it-programmer som har betydning for arbeid med regnskap og årsoppgjør
 • forstår viktigheten regnskapsføring har som støtte for verdiskaping og utligning av skatter og avgifter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sin faglige kunnskap til å føre regnskap, gjennomføre årsoppgjør og utføre analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • kan anvende regneark og regnskapsprogram for regnskapsføring, økonomiske analyser, årsoppgjør og presentasjon av regnskapsdata
 • kan bruke internett og oppslagsverk til å finne informasjon om lover og regler for å løse problemstillinger knyttet til regnskap
 • kan kartlegge eget arbeid med regnskap og identifisere faglige problemstillinger og behov for å ta i bruk gode løsninger i regnskapsarbeidet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper knyttet til korrekt regnskapsførsel og konfidensialitet i regnskapsarbeidet
 • har utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid med regnskap
 • kan bistå kolleger, bedriftseiere, eksterne forbindelser og myndigheter ved utføring av regnskapsarbeid og håndtering av regnskapsrapporter og informasjon
 • kan bygge relasjoner med regnskapsmedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder, andre eksterne forbindelser og myndigheter
 • kan utvikle og levere rapporter og presentasjoner knyttet til regnskapet

Emnet inngår i

Regnskapsmedarbeider

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Kristoffersen, Trond. 2016. Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245020359

Kristoffersen, Trond.  2016. Oppgavesamling til Årsregnskapet. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245020366.

Eriksson, Lars. 2019. Bilagsmappe Regnskapslære. Bergen: Fagbokforlaget (med forbehold - ennå ikke utgitt)

Samlet sidetall/pensum

1102 sider