Innledning

Utdanningen gir en grunnutdanning innen prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter. Utdanningens hovedfokus er todelt: 1) praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy og 2) utvikling av den enkelte students prosjektlederevner.  

Gjennom utdanningen får studentene en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første tema, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Utdanningen har videre et særskilt fokus på den enkelte students styrker og utviklingsområder i prosjektlederrollen og som deltaker i et team. Studentene vil gjennom utdanningen blir bevisst på hvordan den enkeltes personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Studentenes og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner står sentralt.

Utdanningen er spesielt godt egnet for studenter som har en viss arbeidserfaring og som vil styrke og formalisere sin prosjektlederkompetanse. Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje. Utdanningens praktiske karakter vil gi studentene de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform. Utdanningen har et omfang på 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om de mest anvendte begreper og verktøy innen prosjektledelse, -styring og teambygging
 • Har kunnskap i oppgaver og aktuelle verktøy tilhørende prosjektets faser som oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning
 • Har innsikt i egne styrker og utviklingsområder som prosjektleder og teamdeltaker gjennom resultater fra og bearbeiding av kartleggingsanalyser og oppgaveløsning.
 • Har kunnskap om ulike typer prosjektorganisering og gjennomføring ut fra prosjektets formål, egenart og prosjekttype.
 • Kan oppdatere egen kunnskap innen prosjektstyring og -ledelse
 • Forstår hvordan det å arbeide prosjektbasert kan føre til verdiskaping for virksomheter og kunder
 • Har innsikt i mest brukte kontraktsformer i prosjekter og prosjektleders ansvar for kontrakter

 

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap om prosjektstyring og prosjektledelse i oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Kan anvende kunnskap om og bevissthet rundt egne prosjektlederevner i prosjektarbeid
 • Kan anvende enkle prosjektstyringsverktøy gjennom alle prosjektets faser
 • Kan finne fram til egnet prosjektorganisering og anvende aktuelle prosjektstyringsverktøy ut fra prosjektets innhold og egenart
 • Kan identifisere usikkerhet og risiko i et prosjekt og fortløpende igangsette tiltak
 • Kan håndtere endringer i et prosjekt
 • Kan identifisere og ivareta interne og eksterne interessenter i prosjektet

 

Generell kompetanse

 • Har forståelse for etiske problemstillinger som er vanlige prosjekter og hvordan dette påvirker ledelsen av prosjekter
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med problemstillinger som kan oppstå mellom interessenter i et prosjekt, og som kommer til uttrykk ved konfliktløsning og beslutningstagning
 • Kan planlegge, gjennomføre og avslutte et utviklingsprosjekt ut fra prosjekteiers/kundens behov
 • Kan bygge velfungerende team og kommunisere godt med alle interessenter i prosjektet
 • Kan anvende og tilpasse prosjektverktøy med tanke på ulike prosjekter og egen prosjektlederstil

Emnet inngår i

Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger 

Fysiske samlinger 

Veiledning 

Individuelt arbeid 

Gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel 1: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (prosjektrapport)

Varighet: 12 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 1/3 av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Muntlig individuell eksamen

Varighet: Inntil 60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 1/3 av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 3: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (refleksjonsnotat)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 1/3 av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Skyttermoen, Torgeir, Anne Live Vaagaasar. 2017. Prosjektveilederen - For deg som vil skape verdi. Cappelen Damm akademisk. ISBN 9788202549329

Skyttermoen, Torgeir, Anne Live Vaagaasar. 2015 Verdiskapende prosjektledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202410865. Kap. 2, 4, 7, 8, og 13.

Andersen, Erling S., Kristoffer V. Grude, Tor Haug. 2016. Målrettet prosjektstyring. Bekkestua: NKI forlag. ISBN 9788256273911. Kap. 2, 3, 4, 8, 9, og 11.    

Sharning, Henriette Stryken, Jonas Aakre. 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027555

Westhagen, Harald, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen, Erik Røine. 2018. Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205383616. Kap. 1-8, 12 og 14-18.         

Karlsen, Jan Terje. 2017. Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026497 Kap. 6.

Samlet sidetall/pensum

1082 sider

Anbefalt litteratur

Berg, Terje, Tore Vikene. 2017. Økonomistyring for prosjektledere. Fra lønnsomhetsberegning til gevinst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202512095.

Glasø, Lars, Geir Thompsen (red.). 2018. Selvledelse. Teori, forskning og praksis. 2. utg. Oslo: Gyldendal forlag. ISBN 9788205493568.