Innledning

Emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø og studenten er innom temaer som bransjerettet kommunikasjon, de får en grundig opplæring i anvendelsen av relevante digitale verktøy som brukes i administrative oppgaver og får en innføring i prosjektstyring og teamarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om ulike administrative oppgaver i juridiske miljøer og den administrative medarbeiders rolle i virksomheten 
 • Har innsikt i fagterminologi som benyttes i bransjen og hvordan kommunisere på en profesjonell måte på norsk og engelsk mot ulike parter og målgrupper
 • Har kunnskap om digitale verktøy som anvendes i administrativt arbeid
 • Har kunnskap om saksbehandling, arkivering og hvilke lovverk som regulerer administrativt arbeid
 • Har kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper og fakturering og hvordan sette opp et budsjett
 • Har kunnskap om sentrale begreper innen prosjektstyring, prosjektets faser (oppstart, planlegging, gjennomføring og evaluering) og hvilke oppgaver som løses i de ulike fasene
 • Har kunnskap om innhold og bruken av et ressursplanleggings- og prosjektstyringsverktøy
 • Kan oppdatere sin kunnskap om nye kontorstøtteverktøy og nye regelverk og tilpasse utøvelsen av eget arbeid

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant fagterminologi for presist å kunne kommunisere med kollegaer, klienter og andre interessenter
 • Kan anvende fagkunnskap til å sammenstille informasjon og utforme dokumenter i ulike sjangre
 • Kan anvende fagkunnskap til å planlegge og gjennomføre møter, reisebestillinger og arrangementer
 • Kan anvende relevante digitale verktøy for å utføre administrativt arbeid
 • Kan lese et regnskap, fakturere kunder og sette opp enkle budsjetter og foreta avviksanalyser
 • Kan planlegge, gjennomføre og avslutte et mindre prosjekt ved bruk av grunnleggende kunnskap om prosjektledelse og prosjektstyringsverktøy
 • Kan anvende lovverket i arbeidet med administrative oppgaver

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan følge opp og koordinere oppgaver fra ulike fagområder og mellom avdelinger 
 • Kan tilpasse kommunikasjon og oppgaver mot ulike parter/interessenter
 • Kan utvikle maler og rutiner for administrative oppgaver  
 • Kan oppdatere seg på nye digitale verktøy og administrative krav og regelverk 

Emnet inngår i

Juridisk assistent

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Marion Federl, Marion, Arve Hoel. 2014. Norsk for fagskolen. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 9788256273287

Mørch, Valgerd. 2004. Skrivenøkkel - hjelp til skriving av saktekster. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788256262922

France, Sue. 2015. The Definitive Personal Assistant Secretarial Handbook. 3. utg. Kogan Page ltd. ISBN 9780749474768. Kap. 2,3.6,8,11,14.   

Littlejohn, Andrew. 2015. Company to Company Student's Book. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521609753. Kap. 1-3 ,10-11,16-19.

Baksaas, Kjell Magne, Øystein Hansen. 2014. Grunnleggende regnskap. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9728205473089. Kap. 1 -6.  

Skyttermoen, Torgeir, Anne Live Vaagaasar. 2017. Prosjektveilederen - For deg som vil skape verdi. Kap. 1-7. Oslo: Gyldendal Damm Akademisk. ISBN 9788202549329

Karlseth, Karl. 2012. Effektiv saksbehandling med elektronisk arkiv og samhandling. Kap. 1-11, 15-21. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 9788256271580.                  

Samlet sidetall/pensum

967 sider

Anbefalt litteratur

Wigen, Anne Grete. 2016. Samlebok for Microsoft Office 2016. Steinkjer: DataPower Learning. ISBN 9788247722886. s. 7-112, 137-221, 235-289.

Spurkeland, Jan. 2016. Relasjonskompetanse. 2. utg. Kap. 1-5. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215019482. Kap 1-5.

 Allen, Judy. 2009. Event planning. 2. ed. Ontario: Wiley. ISBN 9870470155745. Chap. 1 - 2, App. A-C.

Hjertnes, Frode. 2018. Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245024609. Kap. 1-3, 10-11, 16-19.