Innledning

Utdanningen retter seg mot gir personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Dette inkluderer god kompetanse i bruk av Office-programmene og i fremstilling av ulike typer dokumenter og presentasjoner ut fra målgruppe og krav til norsk standard og universell utforming. Du vil også lære om regnskap og bokføring, og du vil få opplæring i et markedets ledende regnskapssystemer. I tillegg vil du få kunnskap om saksbehandling og arkivering.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om IKT-verktøy som anvendes i kontorarbeid og dokumentbehandling knyttet til tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram og epost
 • har innsikt i lover og regler for bokføring, opphavsrett og personvern, standarder og krav til kvalitet for brev, arkivsystemer og bokføring
 • har kunnskap om yrket som kontormedarbeider og kjennskap til hvordan det utøves
 • kan oppdatere sin kunnskap om nye versjoner av aktuelle dataprogrammer og endringer i lover, regler og standarder som har betydning for egne arbeidsoppgaver
 • forstår hvilken betydning kontorfaget har for verdiskapingen i en virksomhet og dens verdikjede

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til å utarbeide, presentere, arkivere og håndtere dokumenter og materiell og å kommunisere med medarbeidere og virksomhetens forbindelser
 • kan anvende IKT-verktøy til skriftlig og muntlig kommunikasjon og til å produsere dokumenter som brev, referater, rapporter, beregninger, diagrammer, presentasjoner og formidle disse internt og eksternt
 • kan bruke internett og IKT-verktøy til å finne informasjon og få hjelp til å løse problemstillinger knyttet til egne arbeidsoppgaver
 • kan kartlegge egen arbeidssituasjon, identifisere faglige problemstillinger og behov for å ta i bruk nye løsninger i kontorarbeidet

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper knyttet til konfidensialitet og personvern i kontorarbeidet.
 • har utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid og kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • kan bistå overordnede og kolleger i bruk av IKT-verktøy ved utarbeiding og håndtering av dokumenter og informasjon
 • kan bygge relasjoner med kontormedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder og andre forbindelser
 • kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget arbeid

Emnet inngår i

Kontormedarbeider

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Wigen, Anne Grete. 2016. Samlebok for Microsoft Office 2016. DataPower Learning. ISBN 9788247722886

Opplæringssenter for Office 365. Lesedato 3. mai 2019: https://support.office.com/nb-no/office-training-center

Tollefsen, Morten. 2015. Gode dokumenter, Universelt utformet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215024592. Kap.1-8.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 2013. Språkprofil. Publikasjonskode Q 1204. Departementenes servicesenter 01/2013. Lesedato 3. mai 2019: http://www.sprakradet.no/upload/Klarspr%C3%A5k/Dokumenter/Spr%C3%A5kprofil%20for%20BLD%202013.pdf

Regjeringen. Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning. Lesedato 3. mai 2019: https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/ny-personopplysningslov-og-innlemmelse-i-eos-avtalen/id2592984/

Datatilsynet. Hva er personvern? Lesedato 3. mai. 2019: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/

Datatilsynet. Grunnleggende personvernprinsipper. Lesedato 3. mai 2019: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/grunnleggende-personvernprinsipper/#

Mørch, Valgerd. 2004. Skrivenøkkel - hjelp til skriving av saktekster. Fagbokforlaget. ISBN 9788256262922

Baksaas, Kjell Magne og Øystein Hansen. 2014. Grunnleggende regnskap. Gyldendal forlag. ISBN 9788205473089

Visma. 2017. Bokføring for nybegynnere. Lesedato 3. mai 2019: https://www.visma.no/eaccounting/guider/bokforing/

Kalseth, Karl. 2012. Effektiv saksbehandling. NKI forlaget. ISBN 9788256271580

Office support. Arkivering i Outlook for Windows. Lesedato 3. mai 2019: https://support.office.com/nb-no/article/arkivering-i-outlook-2016-for-windows-25f75777-3cdc-4c77-9783-5929c7b47028

Arkivverket. Arkivforvaltning og utvikling. Lesedato 3. mai 2019: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling

Lovdata. Forskrift om offentlige arkiv. Lesedato 3. mai 2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2105

Samlet sidetall/pensum

1306 sider