Innledning

Utdanning gir studenten kunnskap om aktuelle reformer og føringer i helsesektoren, bl. a. Samhandlingsreformen og Hagen-utvalget.

Utdanningen gir studentene kunnskap om samhandling, kommunikasjon, helsepolitiske strategier samt organisasjons- og rolleforståelse

Studenten får kunnskap om lover, forskrifter, stortingsmeldinger og proposisjoner, samt aktuelle tilsyn.

Utdanningen består av 12 temaer:

 1. Etikk, menneskesyn og kultur
 2. Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 3. Identitet og egenforståelse helsekoordinator
 4. Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 5. Samarbeid i tverrfaglig team
 6. Prosjektarbeid
 7. Helsetjenestens og helseforvaltningens oppbygging og egenart
 8. Helsepolitiske strategier og reformarbeid
 9. Fokus på morgensdagens pasient/bruker/beboer
 10. Fortrolighet med medisinsk faglige begreper
 11. Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 12. Helsejus, lover, forskrifter og avtaler

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om oppbyggingen av egen helseorganisasjon, prosjektarbeid og faglig terminologi og begreper som benyttes i helsetjenesten
 • har innsikt i oppbyggingen av offentlige helsetjenester, overordnede helsepolitiske mål, strategier og reformarbeid i helsetjenesten
 • har innsikt i lover og forskrifter for helsetjenesten som pasient- og brukerrettighetsloven, lov om helsepersonell, lov om pasientjournaler, lov om pasientrettigheter og lov om pasientskader
 • har kunnskap om helsekoordinatoryrket og kjennskap til yrket som kontorfaglig medarbeider og koordinator i helsesektoren
 • kan oppdatere sin kunnskap om behov hos pasienter og pårørende og videreutvikle det merkantile fagfeltet i helsesektoren
 • forstår hvilken betydning kontorarbeid og administrasjon har for kvalitet og verdiskaping i helsesektoren og for Norge som velferdssamfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende fagkunnskap om kvalitetssystemer i helsesektoren i kontorfaglig arbeid og oppfølging av slike systemer
 • kan anvende faglige verktøy og teknikker for utvikling av team, praktisk prosjektarbeid og deling av kunnskap i helsesektoren. Kandidaten kan anvende elektroniske oppslagstjenester til å kvalitetssikre anvendelse av medisinske og helsefaglige begreper
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre, lover, forskrifter og avtaler knyttet til kontorfaglig arbeid og administrasjon i helsesektoren
 • kan kartlegge arbeidssituasjonen for kontorfaglig personell - og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak med tanke på å forbedre rutiner, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for hvordan kontorfaglige medarbeidere i helsetjenesten kan bidra til å skape en organisasjonskultur i et flerkulturelt arbeidsmiljø som setter pasienten i sentrum
 • har utviklet nøyaktighet og pålitelighet og hensyn til krav om konfidensialitet og personvern i eget arbeid og i kontakt med kollegaer, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utføre kontorfaglig arbeid på en måte som setter pasientenes behov i sentrum og er i samsvar med virksomhetens rutiner og retningslinjer
 • kan bygge relasjoner og bidra til utvikling av tverrfaglig teamarbeid innenfor helsetjenesten.
 • kan utvikle arbeidsmetoder og former for pasienttjenester og tverrfaglig samarbeid knyttet til kontorfaglig arbeid innenfor helsetjenesten

Emnet inngår i

Helsekoordinator

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

760 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Spurkeland, Jan. Relasjonskompetanse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019482.Kap 1-14.

Helgesen, Leif A., Kari K Grasaas og Marit Sjusen. Psykologi og sosiologi. Cappelen Damm. ISBN 9788202421342. Kap 1- 12.

Skau, Greta Marie. Gode fagfolk vokser, Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen Damm Akademisk.ISBN 9788202547721.  Kap. 1- 7.

Aadland, Einar., Etikk i profesjonell praksis. Samlaget. ISBN 9788252197709. Kap. 1-5.

Aakre, Jonas og Henriette Stryken Scharning. Prosjekthåndboka 3.0. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027555. Side 15-440.

Halvorsen, Knut, Steinar Stjernø og Einar Øverbye. Innføring i helse- og sosialpolitikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026831. Kapittel 1-4, 9-13.

Bang, Helge. Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. Psykologtidsskriftet, utgave 4-2013.

Nettsider:

Lovdata - helserelaterte lover og forskrifter. https://lovdata.no

Arbeidstilsynet om HMS, https://www.arbeidstilsynet.no/hms/

Helsetilsynet, HMS, https://www.helsetilsynet.no/

Norsk Sykepleierforbuds utredning om faglig forsvarlighet, https://www.nsf.no/Content/298024/Faglig%20forsvarlighet.pdf

Helse og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen i kortversjon.

Leve hele livet, Stortingsmelding 15 (2017-2018) Kap. 1-3. https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf

Annet aktuelt fagstoff fra ulike nettsteder angis nærmere i læringsplattformen.

Samlet sidetall/pensum

Ca 1500

Anbefalt litteratur

Anbefalt tilleggslitteratur angis i læringsplattformen.