Innledning

Utdanningen gir studenten kompetanse i saksbehandling, kvalitetsarbeid, HMS og økonomistyring i helsesektoren..  

Utdanningen består av 7 temaer:

 1. Den kontorfaglig ansatte som «kommandosentral» i virksomheten
 2. Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 3. Velferdsteknologi, kvalitetsarbeid og HMS
 4. Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeforløp
 5. Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse
 6. Saksbehandling, rutiner, systemforbedring og praktisk pasientservice  
 7. Møtearbeid, sekretærfunksjoner og den kontorfaglige ansattes personlige verktøykasse   

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om IKT-verktøy som anvendes i kontorarbeid i helsetjenesten - særlig knyttet til tekstbehandling, økonomistyring og vaktlister
 • har kunnskap om praktisk personalarbeid, møtearbeid og ulike kvalitetssystemer i helsetjenesten
 • har kunnskap om hva elektronisk pasientjournal innebærer
 • har innsikt i stykkprisrefusjon og diagnosekoder
 • har innsikt i begrepet omsorgsteknologi
 • har innsikt i betydningen av pleie- og omsorgsmeldinger
 • har innsikt i ulike lover og forskrifter som skal sikre pasienters rettigheter som pasient- og brukerrettighetsloven, pasientjournalloven, pasientskadeloven og personvernloven, samt standarder og krav til kvalitet for økonomistyring, korrespondanse og arkivsystemer innen primær- og spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om helsesektoren og yrket som kontormedarbeider i helsetjenesten
 • kan oppdatere sin kunnskap om nye versjoner av aktuelle dataprogrammer og endringer i lover, regler og standarder som har betydning for kontorarbeid og administrasjon i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • forstår hvilken betydning kontorarbeid og administrasjon har for pasientservice, kvalitet og verdiskaping i helsetjenesten. Forstår utfordringer i kommunikasjon med pasienter og pårørende

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om IKT-verktøy til å utføre kontorfaglige og administrative oppgaver samt til å oppdatere virksomhetens nettside
 • kan anvende faglig kunnskap om kvalitetssystemer i arbeid knyttet til oppfølging av kvalitetsarbeidet i helsetjenesten
 • kan anvende og administrere kodesystemet (DRG).
 • kan anvende ulike relevante systemer knyttet til informasjonsutveksling
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy til oppfølging og rapportering til økonomisystemer og til intern og ekstern kommunikasjon, samhandling og møtearbeid samt anvende løsningsfokusert tilnærming ved håndtering av problemer og konflikter i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • kan finne informasjon om helsefag, lover, forskrifter og rutiner innen primær- og spesialisthelsetjenesten
 • kan kartlegge behov for informasjon og kommunikasjon med brukere/pasienter og pårørende
 • kan kartlegge arbeidsoperasjoner og rutiner og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for krav til nøyaktighet og pålitelighet, god organisasjonskultur og samhandling i et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor pasientens behov står i sentrum
 • har forståelse å ha et aktivt forhold til delegering og prioritering og for å identifisere unødvendige arbeidsoperasjoner og rutiner
 • har utviklet en grunnholdning overfor kollegaer, pasienter og pårørende preget av pålitelighet, nøyaktighet, konfidensialitet og personvern
 • har utviklet en etisk grunnholdning i praktisk journalarbeid
 • kan bistå i arbeidet med å tilrettelegge omsorgsteknologiske løsninger for brukerne etter individuelle behov
 • kan utføre kontorfaglige og administrative oppgaver basert på pasientenes behov og helsetjenestens retningslinjer innen primær- og spesialisthelsetjenesten
 • kan bygge relasjoner med kollegaer med ulik faglig bakgrunn, samt med pasienter, pårørende og eksterne forbindelser og samarbeidspartnere
 • kan bygge tverrfaglige relasjoner ved hjelp av kommunikasjon
 • kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget kontorfaglig og administrativt arbeid innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten

Emnet inngår i

Helseadministrasjonssekretær

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbied, veiledning

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Skorstad, Egil. Omstillinger i arbeidslivet. Gyldendal. ISBN 9788205329737. Kap. 1 - 7.

Sætre, Alf Steinar (2009) Kommunikasjon i organisasjoner. Fagbokforlaget. ISBN 9788245002775. Kap. 1-5, 7- 9.

Spurkeland, Jan. Relasjonskompetanse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019482 Kapittel 2-3, 8 og 10.

Gasaas, Sjursen og Stordalen.  Fag, etikk og kommunikasjon for fagskoleutdanningene. Cappelen Damm. ISBN 9788202421281. Kapittel 1, 2, 4- 6, 8, 9 -20 .

Kristian Aasbrenn (2010) Tjenester som treffer. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015606 Kapittel 1- 4, 6- 8.

Fagkomendium i læringsplattformen:

- Den kontorfaglige ansatte som «kommandosentral» i virksomheten.

- Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag

- Velferdsteknologi

- Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeløp

- Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse

- Saksbehandling, rutiner, systemforbedring og praktisk pasientservice

- Møtearbeid og sekretærfunksjoner i møter

 

Nettsteder:

Lovdata - helserelaterte lover og forskrifter. https://lovdata.no

Helsedirektoratet - aktuelle skriv og planer. https://helsedirektoratet.no

Direktoratet for e-helse - aktuelle skriv og veiledere. https://ehelse.no

 

Annet aktuelt fagstoff fra ulike nettsteder angis nærmere i læringsplattformen.

Samlet sidetall/pensum

Ca 1700

Anbefalt litteratur

Anbefalt tilleggslitteratur angis i læringsplattformen.