Innledning

Emnet gir et grunnlag for å arbeide med helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre. Emnet inneholder følgende temaer:

 • Helse og aldring
 • Helsefremming og forebygging
 • Rehabilitering

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om aldring i et fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt perspektiv 
 • har kunnskap om eldre menneskers situasjon i dagens samfunn og om hva den eldre selv, helsepersonell og samfunnet kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom 
 • har kunnskap om funksjonsnedsettelse, funksjonshemning, habilitering og rehabilitering hos eldre
 • har kunnskap om kartleggingsverktøy som brukes for å vurdere eldres funksjonsevne og evne til hverdagsmestring, samt risiko for ulykker i eldres bomiljø 
 • har kunnskap om e-helse og velferdsteknologi som kan forsterke brukernes trygghet mobilitet og muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • har kunnskap om ulike miljøbehandlingsmetoder, som VIPS og strukturert miljøbehandling
 • har kunnskap om motiverende tiltak som Motiverende intervju og helsesamtalen
 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak innenfor områder som tannhelse, empowerment, ernæring og fysisk aktivitet.
 • har kunnskap om overgrep, tvang og vold mot eldre, eldres bruk og misbruk av legemidler, sorg og sorgreaksjoner
 • har innsikt i nasjonale anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet
 • har kunnskap om organisering av eldreomsorgen og kjennskap til fagarbeiderens ansvar i arbeidet med eldre og deres pårørende
 • kan oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologi og tilpasning av omgivelser slik at eldre kan oppleve mestring og selvstendighet ved funksjonsnedsettelse og tap av ferdigheter 
 • forstår hvordan helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre bidrar til verdiskapning i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid til å veilede eldre om livsstilsendringer og om mestring når helse og funksjonsevne endres 
 • kan anvende kunnskap om ulike miljøbehandlingsmetoder, som VIPS og strukturert miljøbehandling
 • Kan anvende kunnskap om ulike helseforhold som tannhelse og ernæring til å forebygge underernæring og infeksjoner.
 • kan anvende verktøy og teknikker for mestring og rehabilitering i hverdagen
 • kan anvende faglige verktøy som e-helse og velferdsteknologi som kan forsterke brukernes trygghet mobilitet og muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • kan anvende prinsipper fra personsentrert omsorg gjennom kunnskap om metodene VIPS, Marte Meo og DCM
 • kan anvende MI og helsesamtalen til å styrke pasientens empowerment
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for anvendelse av velferdsteknologi og e-helse i eldreomsorgen
 • kan kartlegge den eldres ressurser, herunder også pårørende som ressurs, og identifisere faglige problemstillinger knyttet til grunnleggende behov og sikkerhet i hjemmet og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper som ivaretar brukermedvirkning og mestring og som møter den eldres behov for meningsfull aktivitet
 • har utviklet en etisk grunnholdning som innebærer respekt for den eldre og dennes pårørende sin verdighet og integritet
 • kan utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende omsorg etter den eldre brukerens individuelle behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, tannpleiere og andre yrkesgrupper
 • kan utvikle og tilpasse modeller for hverdagsmestring til den enkelte pasient

Emnet inngår i

Helse, aldring og aktiv omsorg

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Øverby N. C., Torstveit M.K., Høigaard R. (2011) Folkehelsearbeid. Høyskoleforlaget. ISBN  9788276348934

Normann T., Sandvin J.T.,  Thommesem H. (2013). Om rehabilitering. Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset. Kommuneforlaget. ISBN 9788244621649

Barth T., Børtveit T., Prescott P.(2013) Motiverende intervju. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205424081

 

Nettsider: 

Lovdata - helserelaterte lover og forskrifter. https://lovdata.no

Helsedirektoratet - aktuelle skriv og planer. https://helsedirektoratet.no

Direktoratet for e-helse - aktuelle skriv og veiledere. https://ehelse.no

Annet aktuelt fagstoff fra ulike nettsteder angis nærmere i læringsplattformen.

Samlet sidetall/pensum

Ca 350

Anbefalt litteratur

Anbefalt tilleggslitteratur angis i læringsplattformen.