Innledning

Emnet gir et grunnlag for arbeid innen helse- og sosialsektoren. Studentene blir introdusert for ulike sentrale temaer, begreper og rammebetingelser, samt får en innføring i de etiske aspektene ved arbeid med ulike brukergrupper innen helsesektoren.

Emnet inneholder følgende temaer:

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse - og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om menneskesyn og menneskerettigheter knyttet til arbeid helse- og omsorgssektoren 
 • har kunnskap om relevante begreper i velferdsstatens utvikling samt helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • har kunnskap om sosiologiske og psykologiske begreper og prosesser knyttet til enkeltindividet, familien og sosialt nettverk
 • har kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling tilpasset den enkelte, slik at personer med demens kan opprettholde et selvstendig liv lengst mulig
 • har innsikt i lover, forskrifter og andre nasjonale føringer som regulerer pasient- og brukerrettigheter, bruk av tvang samt helsepersonells ansvar og plikter
 • har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og krav til kvalitet på tjenestetilbud i helse- og omsorgssektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • har kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstaten
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier og -teknikker, relasjonsbygging og samhandling med brukere, pårørende og kollegaer
 • har kjennskap til ulike faser i menneskers livsløp, individuelle og sosiale forskjeller og kulturell tilhørighet
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om helse- og sosialtjenester i velferdsstaten
 • forstår betydningen av en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er bærekraftig og tilpasset den enkelte bruker

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om menneskesyn og menneskerettigheter i yrkesutøvelsen i helse- og omsorgssektoren
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon, relasjonsbygging og samhandling i sitt daglige virke i helse- og omsorgssektoren
 • kan anvende kunnskap om personsentrert omsorg og miljøtiltak tilpasset den enkelte, slik at personer med demens kan opprettholde et selvstendig liv lengst mulig
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging til å samhandle profesjonelt med brukere, pårørende og kollegaer
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker, materialer og uttrykksformer i sitt daglige virke i helse- og omsorgssektoren
 • kan anvende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet til å delta i kvalitetsarbeid på arbeidsplassen
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for daglig utøvelse av helsefaglig arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper og retningslinjer som gjelder innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen atferd og kommunikasjon overfor brukere, pårørende og kollegaer
 • kan kommunisere og samhandle med brukere for å ivareta deres individuelle behov, i tråd med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet 
 • kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt med kollegaer og eksterne kontakter

Emnet inngår i

Helse, aldring og aktiv omsorg

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning

Anbefalt tidsbruk

240 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Grasaas K , Sjursen M. og Stordalen J. (2014) Helsefagskolen - Etikk og kommunikasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202421281

Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202350147

Hanssen, I.(2007). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205326996

 

Nettsider: 

Lovdata - helserelaterte lover og forskrifter. https://lovdata.no

Helsedirektoratet - aktuelle skriv og planer. https://helsedirektoratet.no

Direktoratet for e-helse - aktuelle skriv og veiledere. https://ehelse.no

Annet aktuelt fagstoff fra ulike nettsteder angis nærmere i læringsplattformen.

Samlet sidetall/pensum

Ca 670

Anbefalt litteratur

Anbefalt tilleggslitteratur angis i læringsplattformen.