Innledning

Hovedfokus i dette emnet er pedagogikk og didaktikk. Emnet gir kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske prosesser i barnehagen, samt hvordan tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidige utvikling. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten 

 • har kunnskap om motivasjon, lærings- og utviklingspsykologi og betydningen av tidlig innsats for barn med særskilte behov  

 • har pedagogisk og didaktisk kunnskap som bidrar til å fremme læring, trivsel, danning og helhetlig utvikling hos barn og unge med særskilte behov 

 • har kunnskap om barnehagens og skolens betydning for barns utvikling 

 • har kunnskap om motivasjon og læringsteorier, sett i sammenheng med lek, læring og omsorg 

 • har kunnskap didaktikk som verktøy i det pedagogiske arbeidet 

 • kan anvende IKT verktøy i barnehagen og skolen 

 • har innsikt i lover og  forskrifter som regulerer barns rett til spesial pedagogisk hjelp 

 • har kjennskap til opplæringsloven 

 • har kunnskaper om barnehagen og skolen som et inkluderende og likeverdig tilbud 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan anvende sin kunnskap om pedagogikk og didaktikk i sitt arbeid i barnehagen og skolen  

 • kan observere, kartlegge, dokumentere og vurdere arbeidet i barnehagen og skolen  

 • kan anvende relevante IKT-verktøy i sitt arbeid med barn og unge med særskilte behov 

 • kan finne informasjon og fagstoff som er egnet til å fremme læring og helhetlig utvikling av barn  

 • kan identifisere barns individuelle behov for læring og utvikling og sette i verk nødvendige tiltak 

 • kan samarbeide, planlegge og tilrettelegge for et godt læringsmiljø hvor mangfold og inkludering er gjeldende 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan utføre arbeid som gir et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud til barn 

 • kan bygge relasjoner med pedagoger og andre fagpersoner om læring og helhetlig utvikling av barn 

 • har forståelse for barns ulike forutsetninger og kan legge til rette for enkelte barn og barnegruppen som helhet 

Emnet inngår i

Barn med særskilte behov 

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid og veiledning.

I tillegg vil det gjennomføres samlinger ved skolens lokaler i Oslo og Bergen, eller eventuelt ved andre lokasjoner avhengig av søkermassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Fagbokforlaget. Kap. 1, 2,3,4. ISBN-13: 9788205521766 

Gunnestad, Arve. 2019. Didaktikk for barnehagelærere. 2 utg. Kap. 1,2,3,4,5,6,8,10. ISBN: 9788215031330 

Kvello, Øyvind. 2013. Barnas barnehage 1.Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. 2.utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap.6,13. ISBN: 9788205453807. Pdf tilgjengelig i læringsplattformen. 

Kvello, Øyvind. 2013. Barnas barnehage 2. Barn i utvikling. 2. utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 3 (s.68-94) kap. 8 (s.195-224). ISBN: 9788205453814. Pdf tilgjengelig i læringsplattformen. 

Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap.4, 5, 8. ISBN: 978821502179  

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplan for barnehagen

Samlet sidetall/pensum

530 sider