Innledning

Dette emnet gir grunnleggende kunnskap om samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer for barnehagesektoren, samt barnehagens samfunnsmandat og syn på barn fra et historisk, politisk, filosofisk og pedagogisk perspektiv. Emnet gir også grunnleggende forståelse for barnet som subjekt og aktiv aktør i sitt eget liv, og gir innføring i hvordan sosiologiske og psykologiske forhold påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling. Gjennom de ulike temaene i dette emnet skal studentene få forståelse for yrkesetiske prinsipper, etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med barn med særskilte behov. Videre skal studentene reflektere og få et bevisst forhold til sine egne verdier, holdninger og pedagogisk praksis, samt få en forståelse av hvilken betydning barnehagen og eget yrke har for barns oppvekst, inkludering og folkehelsen i dagens samfunn. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten 

 • har kunnskap om relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling, sosiologiske og psykologiske forhold som påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling  

 • har kunnskap om sosiologiske og psykologiske forhold som påvirker barns trivsel, læring, og helhetlige utvikling 

 • har innsikt i FNs barnekonvensjon, barnehageloven, opplæringsloven, rammeplan for barnehagen og forskrifter og andre styringsdokumenter som er relevante for oppvekstsektoren 

 • har kjennskap til oppvekstsektorens historie, utvikling og føringer 

 • har kjennskap til utviklingen av barnehager i Norge, ulike eierforhold, og barnehageansattes ansvar  

 • har kjennskap til ulike aktører innenfor oppvekstsektoren og om betydningen av tidlig innsats for å fremme helse, læring og helhetlig utvikling for barn og unge med særskilte behov 

 • kan oppdatere sin kunnskap om barns oppvekstforhold i vårt samfunn, ved deltakelse på kurs, i faglige nettverk og ved å lese fagartikler 

 • har kjennskap til hva en etisk grunnholdning er sett opp mot barnehagens samfunnsmandat 

 • forstår betydningen barnehagen/ skolen og eget yrke har for barns oppvekst, inkludering og folkehelsen i dagens samfunn 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan anvende sin faglige kunnskap om relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid i sitt arbeid med barn og unge, foreldre og annet fagpersonell 

 • kan anvende relevant fagstoff og styringsdokumenter i sitt arbeid i barnehagen 

 • Kan anvende kunnskap om sosiologi og psykologi i sitt arbeid for å fremme læring, trivsel, utvikling og helse 

 • kan anvende sin kunnskap om konflikthåndtering til å bidra i løsningen av uenigheter og uoverensstemmelser i personalgruppen og overfor foreldre og foresatte 

 • kan anvende ulike læringsmetoder, veiledning og kommunikasjon for å tilrettelegge leke¿ og læringsaktiviteter for barn 

 • kan benytte sin kunnskap om tidlig innsats i arbeid i sitt arbeid med barn og unge med særskilte behov  

 • kan identifisere barns ulike behov for trivsel, læring og utvikling 

 • kan gi en systematisk beskrivelse av barns individuelle behov for trygghet og inkludering, identifisere faglige problemstillinger, og identifisere behov for iverksetting av tiltak som fremmer trivsel, helse, læring og helhetlig utvikling 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper, praktiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med barn og unge og deres familier, og kan reflektere over egne verdier, holdninger og praksis 

 • har utviklet en etisk grunnholdning og relasjonskompetanse i arbeidet med barn, deres foreldre og kollegaer 

 • kan utføre arbeidet med barn og deres foreldre som fremmer livsmestring og helse 

 • kan bygge relasjoner med foreldre, kollegaer og andre fag- og ressurspersoner, for barns helse, trivsel og helhetlige utvikling 

 • kan, i samarbeid med pedagogisk ledelse, utvikle arbeidsmetoder, materiell og tjenester som fremmer barns trivsel, læring og helhetlig utvikling  

Emnet inngår i

Barn med særskilte behov 

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid og veiledning 

I tillegg vil det gjennomføres samlinger ved skolens lokaler, eller eventuelt ved andre lokasjoner avhengig av søkermassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Larsen, Ann Kristin og Mette Vaagan Slåtten.2019. En bok om oppvekst. Samfunnsfag for barnehagelærere. 5. utg. Fagbokforlaget. Kap. 2,3,4,5,6, 8 ,14, 16, 17,18,19, 20, 21. ISBN: 9788245032819

 

Tholin, Kristin R. 2015. Profesjonsetikk for barnehagelærere. Fagforlaget. Kap.2,3,4,5. ISBN: 9788245017458 

 

Lingås, Lars Gunnar. 2019. Etikk for pedagoger. 3.utg. Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 4,5,6,8,9. ISBN: 9788205525108

 

Grasaas, Kari Krüger, Marit Sjursen  og Jørn Stordalen. 2016. Etikk og kommunikasjon. CAPPELEN DAM AS. Kap. 12. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 5. ISBN: 9788205521766

 

Helgenes, A., Leif, Kari K. Graas og Marit Sjursen. 2016. Psykologi og sosiologi. CAPPELEN DAMM AS. Kap. 1,2,3,5, 7, 8, 9. ISBN: 9788202421342 

 

Glaser, Vibeke, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.). 2018. Utvikling, lek og læring i barnehagen.  Fagbokforlaget. Kap. 4. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap. 1,2,7,10. ISBN: 9788215021799 

 

Børresen, Marit B.  2013. Veiledning i barnehage og skole – samtaler til vekst. 2.utg. Opplandske Bokforlag. Kap. 7. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Skau, Greta Marie. 2017. Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 5.utgave.  CAPELLEN DAM AKADEMISK. s. 82-96, s. 102-117. ISBN: 9788202547721. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplanen for barnehagen. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

 

Barnehageloven. Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/

 

Fns barnekonvensjon. FNs konvensjon om barnets rettigheter av 8. januar 1991. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078

Samlet sidetall/pensum

584 sider