Innledning

Hovedfokus i dette emnet er pedagogikk og didaktikk. Emnet gir kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske prosesser i barnehagen, samt hvordan tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidige utvikling. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten  

 • har kunnskap om motivasjon, lærings- og utviklingspsykologi og betydningen av tidlig innsats for flerspråklige barn 

 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy, inklusive IKT-verktøy, som brukes for å kartlegge og fremme læring, trivsel og helhetlig utvikling hos barn med flerkulturell eller flerspråklig bakgrunn 

 • har innsikt i Barnehageloven, Rammeplan for barnehagene, forskrifter og planer som regulerer barns rettigheter til individuelt tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp for å bedre språkforståelsen for flerspråklige barn 

 • har kunnskap om hvordan barnehagen pedagogisk kan tilrettelegge for barns språkutvikling og flerspråklighet 

 • kan oppdatere sin kunnskap om læring og helhetlig utvikling hos barn med flerkulturell bakgrunn, ved deltakelse på kurs, i faglige nettverk og ved å lese fagartikler 

 • har kjennskap til og forstår betydningen barnehagen og eget yrke har for å fremme danning, læring og helhetlig utvikling hos flerspråklige barn 

Ferdigheter 

Kandidaten  

 • kan anvende sin kunnskap om læringspsykologi, flerkulturell pedagogikk, læringsmetoder, prosesser, IKT og annet verktøy til å planlegge, gjennomføre og vurdere lek- og læringsarbeid for barn med flerspråklig eller flerkulturelle bakgrunn 

 • kan anvende IKT og andre verktøy for observasjon, kartlegging, planlegging, dokumentasjon, gjennomføring og vurdering av lek- og læringsaktiviteter for barn med flerspråklig eller flerkulturelle bakgrunn 

 • kan finne informasjon og fagstoff som er egnet til å fremme læring og helhetlig utvikling av barn med flerspråklig eller flerkulturelle bakgrunn 

 • kan i samarbeid med pedagogisk leder gi en systematisk beskrivelse av barns individuelle behov for læring og utvikling, identifisere faglige problemstillinger, og identifisere behov fort iverksetting av tiltak 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper som respekt, åpenhet og fortrolighet i arbeid med barn og i kommunikasjon og samarbeid med kollegaer og foreldre 

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk i pedagogisk arbeid med flerspråklige og flerkulturelle barn, deres foreldre og kollegaer 

 • kan utføre arbeid som fører til læring og helhetlig utvikling tilpasset individuelle behov og muligheter hos barn med flerspråklig eller flerkulturelle bakgrunn 

 • kan bygge relasjoner med kollegaer, foreldre og andre fag- og ressurspersoner, for flerspråklige og flerkulturelle barns trivsel, læring og helhetlige utvikling 

 • kan, i samarbeid med pedagogisk ledelse, utvikle didaktiske metoder som er tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med flerspråklig eller flerkulturelle bakgrunn 

Emnet inngår i

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen 

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid og veiledning. 

I tillegg vil det gjennomføres samlinger ved skolens lokaler, eller eventuelt ved andre lokasjoner avhengig av søkermassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Askland,Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Fagbokforlaget. Kap. 1, 2,3,4. ISBN-13: 9788205521766 

Gunnestad, Arve. 2019. Didaktikk for barnehagelærere. 2 utg. Kap. 1,2,3,4,5,6,9,10. ISBN: 9788215031330

Kvello, Øyvind. 2013. Barnas barnehage 1.Barnas barnehage 1. målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. 2.utg Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap.10,13. ISBN: 9788205453807. Pdf tilgjengelig i læringsplattformen.

Kvello, Øyvind. 2013. Barnas barnehage 2. Barn i utvikling. 2. utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 3 (s.68-94) kap. 8 (s.195-224). ISBN: 9788205453814. Pdf tilgjengelig i læringsplattformen.

Sand, Sigrun. 2016. Ulikhet og felleskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. 2.utg. Oplandske Bokforlag. Kap.7.ISBN: 9788275182416 

Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap.4, 5, 8. ISBN: 978821502179

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplan for barnehagen

Samlet sidetall/pensum

567 sider