Innledning

Dette emnet gir grunnleggende kunnskap om samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer for barnehagesektoren, samt barnehagens samfunnsmandat og syn på barn fra et historisk, politisk, filosofisk og pedagogisk perspektiv. Emnet gir også grunnleggende forståelse for barnet som subjekt og aktiv aktør i sitt eget liv, og gir innføring i hvordan sosiologiske og psykologiske forhold påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling. Gjennom de ulike temaene i dette emnet skal studentene få forståelse for yrkesetiske prinsipper, etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med språk, flerspråklighet i barnehagen.Videre skal studentene reflektere og få et bevisst forhold til sine egne verdier, holdninger og pedagogisk praksis, samt få en forståelse av hvilken betydning barnehagen og eget yrke har for barns oppvekst, inkludering og folkehelsen i dagens samfunn.  

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten  

 • har kunnskap om relasjonsbygging, kommunikasjon, samhandling, sosiologiske og psykologiske forhold som påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling 

 • har innsikt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen, forskrifter og planer som regulerer barns rettigheter til individuelt tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp 

 • har kunnskap om studieteknikk og ulike læringsfremmende arbeidsformer og metoder 

 • har innsikt i FNs barnekonvensjon, barnehageloven, og andre lover, forskrifter, veiledninger og styringsdokumenter som er relevante for barnehagen 

 • har innsikt i oppvekstsektorens historie, utvikling og føringer 

 • har kjennskap til ulike aktører innenfor oppvekstsektoren og om betydningen av tidlig innsats for å fremme helse, læring og helhetlig utvikling for barn 

 • har kjennskap til utviklingen av barnehager i Norge, ulike eierforhold, finansiering og barnehageansattes myndighet og ansvar 

 • kan oppdatere sin kunnskap om barns oppvekstforhold i vårt samfunn, ved deltakelse på kurs, i faglige nettverk og ved å lese fagartikler 

 • forstår betydningen barnehagen og eget yrke har for barns oppvekst, inkludering og folkehelsen i dagens samfunn 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan anvende sin faglige kunnskap om relasjonsbygging og kommunikasjon til etablering og vedlikehold av profesjonelle relasjoner og samarbeid med barn og deres foreldre 

 • kan anvende ulike læringsmetoder, veiledning og kommunikasjon for å tilrettelegge lek¿ og læringsaktiviteter for barn 

 • kan kommunisere og samarbeide profesjonelt med annet fagpersonell og barnas foreldre. 

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for arbeid med barns trivsel, helse, læring og helhetlige utvikling 

 • kan gi en systematisk beskrivelse av barns behov for trygghet og inkludering, identifisere faglige problemstillinger, og identifisere behov for iverksetting av tiltak som fremmer trivsel, helse, læring og helhetlig utvikling 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper, praktiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med barn og deres familier, og kan reflektere over egne verdier, holdninger og praksis 

 • har utviklet en etisk grunnholdning og relasjonskompetanse i arbeidet med flerspråklige barn og deres familie og med kollegaer 

 • kan utføre arbeidet med flerspråklige barn og deres foreldre som fremmer helse, læring og helhetlig utvikling innenfor barnets individuelle muligheter 

 • kan bygge relasjoner med kollegaer og andre fag- og ressurspersoner, for barns helse, trivsel og helhetlige utvikling 

 • kan, i samarbeid med pedagogisk ledelse, utvikle arbeidsmetoder, materiell og tjenester knyttet til språk og flerkulturelt arbeid som fremmer barns trivsel, læring og helhetlig utvikling

Emnet inngår i

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen 

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid , gruppearbeid og veiledning.

I tillegg vil det gjennomføres samlinger ved skolens lokaler, eller eventuelt ved andre lokasjoner avhengig av søkermassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent.

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Larsen, Ann Kristin og Mette Vaagan Slåtten.2019. En bok om oppvekst. Samfunnsfag for barnehagelærere. 5. utg. Fagbokforlaget. Kap. 2,3,4,5,6, 8 ,14, 16, 17,18,19, 20, 21. ISBN: 9788245032819

 

Tholin, Kristin R. 2015. Profesjonsetikk for barnehagelærere. Fagforlaget. Kap.2,3,4,5. ISBN: 9788245017458 

 

Lingås, Lars Gunnar. 2019. Etikk for pedagoger. 3.utg. Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 4,5,6,8,9. ISBN: 9788205525108

 

Grasaas, Kari Krüger, Marit Sjursen  og Jørn Stordalen. 2016. Etikk og kommunikasjon. CAPPELEN DAM AS. Kap. 12. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 5. ISBN: 9788205521766

 

Helgenes, A., Leif, Kari K. Graas og Marit Sjursen. 2016. Psykologi og sosiologi. CAPPELEN DAMM AS. Kap. 1,2,3,5, 7, 8, 9. ISBN: 9788202421342 

 

Glaser, Vibeke, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.). 2018. Utvikling, lek og læring i barnehagen.  Fagbokforlaget. Kap. 4. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap. 1,2,7,10. ISBN: 9788215021799 

 

Børresen, Marit B.  2013. Veiledning i barnehage og skole – samtaler til vekst. 2.utg. Opplandske Bokforlag. Kap. 7. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Skau, Greta Marie. 2017. Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 5.utgave.  CAPELLEN DAM AKADEMISK. s. 82-96, s. 102-117. ISBN: 9788202547721. PDF tilgjengelig i læringsplattformen

 

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplanen for barnehagen. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

 

Barnehageloven. Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/

 

Fns barnekonvensjon. FNs konvensjon om barnets rettigheter av 8. januar 1991. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078

Samlet sidetall/pensum

584 sider