Innledning

Hovedfokus i dette emnet er pedagogikk og didaktikk. Emnet gir kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske prosesser i barnehagen, samt hvordan tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidige utvikling. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten 

 • har kunnskap om de yngste barnas motivasjon, lærings- og utviklingspsykologi og hvilken betydning tidlig innsats har 

 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy som brukes for å fremme de yngste barnas språkutvikling og sosiale utvikling i lek og samspill med andre 

 • har kunnskap om didaktikk og ulike arbeidsmåter/verktøy, inklusive IKT-verktøy, for å kunne planlegge, dokumentere og vurdere den pedagogiske virksomheten. 

 • har kunnskap om de yngste barnas vennskapsrelasjoner og betydningen av utviklingen av vennskap og sosial kompetanse 

 • har innsikt i barnehageloven og rammeplan for barnehagen og andre relevante styringsverktøy og hvordan dette legger føringer for barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 • har kunnskap om barnehagen som pedagogisk virksomhet og kjennskap til fagarbeiderens ansvar for å gjennomføre oppgaver beskrevet i barnehagens årsplan 

 • kan oppdatere sin kunnskap om læring og helhetlig utvikling hos de yngste barna, ved deltakelse på kurs, i faglige nettverk og ved å lese fagartikler. 

 • forstår betydningen barnehagen og eget yrke har for danning, livslang læring og helhetlig utvikling av barn 

Ferdigheter 

Kandidaten  

 • kan anvende kunnskap om barns læringsprosesser og allsidig utvikling 

 • kan anvende sin kunnskap om pedagogiske og didaktiske metoder for å legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer de yngste barnas trivsel og allsidige utvikling" 

 • kan anvende IKT verktøy i det daglige dokumentasjonsarbeidet i barnehagen 

 • kan finne informasjon og fagstoff som er egnet til å fremme læring og helhetlig utvikling hos de yngste barna  

 • Kan kartlegge de yngste barnas sosiale relasjoner og aktivt legge til rette for og støtte utvikling av vennskap og sosialt fellesskap 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper som nærhet, respekt, åpenhet og fortrolighet i arbeid med barn og i kommunikasjon og samarbeid med kollegaer og foreldre   

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk i pedagogisk arbeid med barn, deres foreldre og kollegaer.  

 • kan tilrettelegge for nærhet og trygghet i arbeidet med å bidra til de yngste barnas læring og helhetlig utvikling  

 • kan samarbeide med kollegaer, foreldre og andre voksne om å utvikle trygge og nære voksenrelasjoner for barnet som fremmer barnets læring og helhetlige utvikling  

 • kan, i samarbeid med pedagogisk ledelse, utvikle didaktiske metoder som er tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos de yngste barna 

Emnet inngår i

Arbeid med de yngste barna (0-3) i barnehagen 

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, individuelt arbeid, gruppearbeid og veiledning.

I tillegg vil det gjennomføres samlinger ved skolens lokaler, eller eventuelt ved andre lokasjoner avhengig av søkermassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes til godkjent

Kvalifiseret: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 1,2,3,4. ISBN-13:9788205521766

Gunnestad, Arve. 2019. Didaktikk for barnehagelærere. 2 utg. Kap. 1,2,3,4,5,6,10. ISBN: 9788215031330

Kvello, Øyvind (red.). 2013. Barnas barnehage 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. 2.utg. Kap 10, 13. ISBN: 9788205453807. Pdf tilgjengelig i læringsplattformen.

Kvello, Øyvind. 2013. Barnas barnehage 2. Barn i utvikling. 2. utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 3 (s.68-94) kap. 8 (s.195-224). ISBN: 9788205453814 Pdf tilgjengelig i læringsplattformen.

Haugen, Synøve, Gunvor Løkken og Monica Röthle. 2013. Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. 2 utg. Kap 1 og 2. ISBN: 9788202409203

Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap.4, 5, 8. ISBN: 9788215021799

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplan for barnehagen

Læremidler

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole. 2019. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. 4.utg. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 1,2,3,4. ISBN-13:9788205521766

Gunnestad, Arve. 2019. Didaktikk for barnehagelærere. 2 utg.  Kap. 1,2,3,4,5,6,10. ISBN: 9788215031330

Kvello, Øyvind (red.). 2013. Barnas barnehage 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. 2.utg. Kap 10,13,14. ISBN: 9788205453807

Kvello, Øyvind (red.). 2013. Barnas barnehage 2. Barn i utvikling. 2. utg. Kap. 3, 8, 9. ISBN: 9788205453814

Haugen, Synøve, Gunvor Løkken og Monica Röthle. 2013. Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. 2 utg. Kap. 1 og 2. ISBN: 9788202409203

 Furu, Anne, Marit Granholt, Anna Moxnes og Marianne Thoresen. 2014. Å arbeide i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap.4, 5, 8. ISBN: 9788215021799

Utdanningsdirektoratet. 2017. Rammeplan for barnehagen

Samlet sidetall/pensum

554 sider