Innledning

Emnet kontordrift gir studentene et grunnlag for administrativt arbeid innen ulike bransjer i private og offentlige virksomheter. Utgangspunktet for emnet er de grunnleggende bedriftsinterne systemer i en virksomhet, og studentene er innom temaer som bransjerettet kommunikasjon, saksbehandling og arkivering. Studentene vil få grundig opplæring i bruk av relevante digitale verktøy, de får innføring i regnskap og budsjettering og lærer om prosjektarbeid som metode.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om norsk og engelsk fagterminologi og hvordan kommunisere på en profesjonell måte med ulike parter og målgrupper
 • har kunnskap om saksbehandling og arkivering i offentlige og private virksomheter
 • har kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre møter, kurs, reisebestillinger og arrangementer
 • har kunnskap om regnskapsprinsipper og hvordan sette opp et budsjett
 • har kjennskap til ulike prosjektfaser og prosjektstyringsverktøy
 • har kunnskap om digitale verktøy som brukes til dokumentproduksjon og til samhandling med kollegaer og samarbeidspartnere
 • har innsikt i skriftlige sjangre, standarder og kvalitetskrav for dokument- og saksbehandling
 • har innsikt i lover og regler som er relevantefor administrativt arbeid
 • kan oppdatere sin egen digitale kompetanse og kompetanse om administrative prosesser

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke fagkunnskap for å planlegge og gjennomføre møter, kurs, reisebestillinger og arrangementer
 • kan anvende norsk og engelsk fagterminologi til muntlig og skriftlig kommunikasjon mot ulike målgrupper
 • kan utforme dokumenter i ulike sjangre med hensiktsmessig utseende og funksjonalitet
 • kan utføre saksbehandlings- og arkiveringsoppgaver
 • kan bruke relevante digitale verktøy til å utføre ulike administrative oppgaver
 • kan lese et regnskap og sette opp et enkelt budsjett
 • kan utføre administrative oppgaver i tråd med gjeldende /relevant lovverk
 • kan sammenstille informasjon og utforme dokumenter med egnet funksjon og funksjonalitet

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan følge opp og koordinere oppgaver fra ulike fagområder og mellom avdelinger 
 • kan utvikle maler og rutiner for administrative oppgaver i private eller offentlige virksomheter

Emnet inngår i

Administrativ koordinator

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Marion Federl, Marion, Arve Hoel. 2014. Norsk for fagskolen. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 9788256273287

Mørch, Valgerd. 2004. Skrivenøkkel - hjelp til skriving av saktekster. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788256262922

France, Sue. 2015. The Definitive Personal Assistant Secretarial Handbook. 3. utg. London: Kogan Page ltd. ISBN 9780749474768, Kap. 2,3,6,8,11,14.      

Littlejohn, Andrew. 2015. Company to Company Student's Book. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521609753.

Skyttermoen, Torgeir, Anne Live Vaagaasar. 2017. Prosjektveilederen - For deg som vil skape verdi. Oslo: Gyldendal Damm Akademisk. ISBN 9788202549329. Kap 1-10.

Karlseth, Karl. 2012. Effektiv saksbehandling med elektronisk arkiv og samhandling. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 9788256271580. Kap. 1-11 og 15-21.     

Samlet sidetall/pensum

830 sider

Anbefalt litteratur

Wigen, Anne Grete. 2016. Samlebok for Microsoft Office 2016. Sider 7-112, 137-221, 235-289. Steinkjer: DataPower Learning. ISBN 9788247722886