Innledning

Dette er et kurs som kombinerer teori og praktisk forståelse. Studentene skal arbeide både praktisk og teoretisk samt arbeide selvstendig og som deltaker i et produksjonsteam. Gjennomgående fagområder i dette semesteret er :

Tema 1 Fotografi og postproduksjon:

I dette temaet går vi igjennom relevante teknikker og ferdigheter som er nødvendig for å bli en bedre fotograf. Kamerateknikk, lys-forståelse, arbeidsmetodikk, regi, kommunikasjon med kunde, sjangerfotografering med fokus på portrett, feature, dokumentar og verktøy til postproduksjon. Inkludert i dette kurset ligger også mobiltelefonen som produksjonsverktøy og som kamera. Studentene vil også bli introdusert til bildeforståelse, retorikk og komposisjonsteori.

Tema 2 Film og postproduksjon:

I dette temaet vil vi fokusere på film som virkemiddel herunder ligger trening på teknikk, lyd, dramaturgi, postproduksjon, ideutvikling, research og manusutvikling. Kurset innebefatter også mobiltelefonen som produksjonsverktøy

Tema 3 Dramaturgi 

Tema 3 er en fordypning i dramaturgi og historiefortelling i film og visuelle fortellinger. Studentene får kunnskap om planlegging av produksjoner, ideutvikling for forskjellige flater, etikk, åndsverksloven, personvernloven og innblikk i forskjellig dramaturgiske verktøy i postproduksjonen av egne filmer.

Tema 4 Fordypning klipp:

Det siste temaet er en fordypning i klipp og postproduksjon. I teamet gjennomgår vi verktøyene i mer detalj og dette innebefatter også postproduksjons verktøy og hjelpemidler i mobiltelefonen. Temaet vil også dreie seg om copyright og rettigheter for åndsverk og musikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om forskjellige kameraer, stills og film samt nøkkelteknikk og begreper som er beskrevet i det fotografiske triangel. 
 • har kjennskap til forskjellige typer lys og andre hjelpemidler som benyttes i fotografisk arbeid og sammen med forskjellig typer kameraer
 • har kunnskap om relevante postproduksjonsverktøy som benyttes i etterarbeid av bilder og film
 • har kjennskap til lydopptak og bruk at forskjellige hjelpemidler som ivaretar lydkvalitet i forskjellige typer opptak og produksjoner
 • har kunnskap om forskjellige dramaturgiske modeller og forskjellige typer oppbygging av historier slik at man skal kunne benytte disse som variasjon i fortellingene og den visuelle retorikken  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte forskjellige typer kameraer, objektiver, lys, lyd og postproduksjonsverktøy på varierte måter
 • kan variere bruken av forskjellig typer dramaturgisk oppbygging og visuell retorikk i planleggingen og gjennomføringen av den praktiske produksjonen
 • kan anvende forskjellige relevante postproduksjonsteknikker for justering av stillbilder, klipping av film og videre klippe inn audiovisuelle effekter til historien.  
 • kan bruke forskjellige fotografiske teknikker og filmteknikker for å kunne variere bilder og visuell fremstilling av en historie
 • kan gjøre rede for sine faglige og tekniske valg, og bakgrunnen for disse, fra idé til ferdig produkt.  
 • kan reflektere over fototekniske valg for å kunne evaluere egne arbeidsmetoder og løsninger innen forskjellige produksjoner og visuelle historier
 • kan anvende postproduksjon tilpasset forskjellige kunder og behov for variert visuell fremstilling

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre praktiske og tekniske arbeidsoppgaver i en visuell produksjon, alene og som deltaker i gruppe fra beslektede fagområder det er naturlig å samarbeide med i bransjen  
 • kan planlegge og gjennomføre visuelle produksjoner i tråd med etiske krav og retningslinjer, dette gjelder for eksempel regler for opphavsrett, publisering, samtykke, personvern og journalistiske retningslinjer

Emnet inngår i

Digital innholdsproduksjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning og presentasjon. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene.

Anbefalt tidsbruk

Ca 800 timer

(225 timer undervisning/580 arbeidstimer)

Arbeidsverktøy

Kamera, Mikrofoner, mobiltelefon, premier, lys, gimbal

Arbeidslivstilknytning

Foredrag fra forskjellige aktører innenfor innholdsproduksjon, dokumentar, journalistikk, mediebyråer, produksjonsbyråer, Influencere, tekstforfattere, og arbeid med reelle oppgaver for kunder 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Chandler. G. ( 2012) Cut By Cut. ( 2nd edn) Michael Wise Production. ISBN :978-1615930906 S: 1-279. 

Robert Mc Kee. 2005. Story.  Harper Collins.  ISBN-13: 978-0413715609. kap 1-2-3-4 (465 s)

Fredriksen. K. ( 2009). Alene med et kamera. Forlaget Ajour ISBN: 9788791620133. Kap :1-9. 265 sider

Hunter, Biver, Fuqua. ( 2012) Light Science & Magic. ( 4th edn ). Focal Press ISBN:978-0-240-81225-0. Kap:1, 2, 5, 8,10 S: 249 sider

Aalen Ida. 2012. Sosiale medier. Vigmostad og Bjørke. ISBN: 9788245012866. s 1-283

Kobre, K. 2017. Photojournalism. The proffesionals approach. ( 7th edn ) Focal Press. Kap: 5, 7, 9, 11, 12, 13. 190 sider

Kobre,K. 2012. Videojournalism, Multimedia Storytelling. USA, Focal press. ISBN: 978-0-240-81465-0. Kap: 1,2, 3, 5, 10, 11. 106 sider 

Fred Ritchin 2013 Bending the frame, photojournalism, documentary, and the citizen. Aperture, NYC. Kap: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 135 sider

David Bordwell & Kristin Thompson. 2013. Film art - 7 edn ) -McGraw hilton. ISBN: 978-0-07-131831-0. Kap 1-4 ( 350 sider) 

Quinn Stephen & Burum Ivo. 2016. Mojo The mobile journalism handbook. Focal Press. ISBN: 978-1-138-82490-4. s1-322

Adobe Photoshop ( ONLINE ACCESS: Lynda.com)

Premier CC (ONLINE ACCESS: Lynda.com )

Samlet sidetall/pensum

Ca 1425 sider

Anbefalt litteratur

Rabiger, M.( 2014)  Directing the Documentary. ( 6th edn)  CRC Press  ISBN: 9780415719308.Chapter 1-5. ( 327p)