Innledning

Dette emnet tar for seg «grunnsteinene» i design thinking og ser på sentrale begreper, teorier, metoder og verktøy. Målet med emnet er å gi studentene et språk og en forståelse for fagfeltet, samt utstyre studentene med ferdigheter de kan bygge videre på i det andre semesteret. 

Emnet tar for seg fire sentrale tema:

Tema 1 - Grunnleggende design thinking

Temaet belyser sentrale begreper og metoder, og gir et teoretisk grunnlag for det videre studiet. Studiet tar utgangspunkt i femstegs-metoden i design thinking playbook som er utviklet og utgitt av institute of design at Stanford (dschool), men vil også inkorporere andre modeller som AT ONE og Den doble diamanten.

 

Tema 2 - Individ og samfunn

Temaet setter design thinking inn i en større samfunnssammenheng. Sosiologi, forbrukeratferd, adferdsøkonomi og kommunikasjonsteori vil være naturlige temaer i undervisningen.

 

Tema 3 - Brukerinnsikt

Temaet belyser ulike verktøy og metoder for innsiktsarbeid som empatisk design, kvalitative undersøkelser, observasjon, intervju, persona, ucdc, m.fl.

 

Tema 4 - Språk og visualisering

Temaet belyser språk (kreativ skriving, klarspråk m.m) som virkemidler i design thinking og hvordan de må forstås som en integrert del av et design. Videre belyser temaet teknikker for visualisering og formidling/presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten …

 • har kunnskap om de grunnleggende prinsippene bak design thinking og hvordan man jobber tverrfaglig i design thinking-prosesser med både andre fagdisipliner og oppdragsgivere
 • har kunnskap om dschool Stanfords metodikk, samt andre andre metoder som AT ONE og den doble diamanten (UK Design Council)
 • har kunnskap om hvordan design thinking (kan) brukes for å svare på samfunnsmessige utfordringer og skape merverdi i både økonomisk og menneskelig forstand
 • har kunnskap om sentrale utviklingstrekk i samfunnet og i næringslivet, og hvordan det påvirker/vil påvirke oss • har kunnskap om empatiens betydning og plass i design thinking
 • har kunnskap om ulike teknikker og metoder for å oppnå empatisk brukerinnsikt som for eksempel kvalitative undersøkelser, fokusgrupper, intervju, «wallraffing». o.l.
 • har kunnskap om hvordan presentere/visualisere prosess og resultat av en design thinking-prosess
 • har kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder med tanke på klarspråk og universell utforming  

Ferdigheter

Kandidaten …

 • kan anvende dschool Stanfords metodikk i enkle design thinking-prosesser, samt benytte ulike teknikker og metoder som design sprint, ideation, UCDC, o.l.
 • kan vurdere ulike teknikker og metoders egnethet til ulike problemstillinger
 • kan på en faglig måte diskutere samfunnsmessige problemstillinger og hvordan design thinking kan benyttes for å løse utfordringene
 • kan gjennomføre tiltak for å oppnå empatisk brukerinnsikt
 • kan argumentere for språklige valg i design thinking-prosess og hvordan klarspråk kan/bør anvendes i universell utforming
 • kan visualisere en prosess, løsning og/eller et produkt og presentere funn på en oversiktlig og pedagogisk måte

Generell kompetanse:

Kandidaten …

 • kan planlegge og gjennomføre en enkel design thinking-prosess, alene og som deltaker i en tverrfaglig gruppe
 • kan diskutere problemstillinger og argumentere for løsninger på en faglig måte
 • kan benytte ulike metoder for brukerinnsikt og formidle funn på en oversiktlig og pedagogisk måte
 • kan reflektere over designerens samfunnsansvar og etiske problemstillinger knyttet til dette

Emnet inngår i

Design Thinking i Praksis

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning og presentasjon.

Emnet vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene

Anbefalt tidsbruk

Undervisningstimer: 225

Arbeidstimer: 580

Arbeidsverktøy

.

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Lewik, Michael, Link, Patrik, Leifer, Patrick. 2018. The Design Thinking Playbook.: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems. Wiley. ISBN: 1119467470. 353 sider

Aakre, Jonas og Stryken Scharing, Henriette. 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215027555. 440 sider

Nordbø, Tone. 2017. Introduksjon til interaksjonsdesign. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215027517. 216 sider

Bjørnqvist, Kim, Johannessen, Magne, Aarflot, Elling. 2018. Markedsspråketspråk og idéutvikling i markedskommunikasjon. Gyldendal. ISBN: 9788205500587

Nielsen, Dorte. 2009. Idébogen. Grafisk litteratur. ISBN: 9788791171857

Anbefalt litteratur

Stickdorn, Marc, Schneider, Jakob. 2011. This is Service Design Thinking. BIS publishers. ISBN: 9789063692797    

King, Andrew. Liedtka, Jeanne. Bennet, Kevin. 2013. Solving Problems with Design Thinking: Ten Stories of What Works. Columbia University Press. ISBN: 9780231163569  

Schjelderup, Gherhard E. 2007. Forbrukersosiologimakt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen akademisk. ISBN: 9788202267988