Innledning

Emnet introduserer studenten for offentlig rom og skal blant annet jobbe med konseptutvikling i mer abstrakte rammer. Studenten får innblikk i nyere epoker og ismer og skal tilegne seg kunnskap om eksponering i offentlig rom. Emnet har ekstra fokus på kommunikasjon.

Temaoppgaver i dette emnet:

 1. Konsept
 2. Epoker og ismer
 3. Kommunikasjon
 4. Eksponering

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om konseptutvikling i kommersiell sammenheng i offentlig rom.
 • har kunnskap om designhistorie fra ca. 1850 og mot moderne tid
 • har evne til å anvende farger, materialer og produkter i et stilhistorisk perspektiv
 • har kunnskap om hvordan kommunikasjon kan påvirke et budskap
 • har kunnskap om eksponeringsteknikker i kommersielle og offentlige rom

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke kreative metoder til å utnytte potensialet i et konsept
 • kan gjenkjenne karakteristiske formuttrykk som kjennetegner en stilperiode
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsning relatert til målgruppe
 • kan planlegge butikklokale for eksponering med en gitt problemstilling 
 • har evne til å tilpasse en gitt profil i et lokale
 • kan tilrettelegge rom/areal for eksponering og salg av varer og tjenester som er tilgjengelig for en målgrupper

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver innen offentlig miljø
 • kan prosjektere alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bruke kreative metoder i konseptutvikling
 • kan reflektere over og bruke designhistorie i sitt arbeid som formgivere
 • kan foreslå og ta stilling til stilhistoriske elementer i et moderne bomiljø
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere, kundeoppdrag og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lerdal, Erik. 2007. Slagkraft. Gyldendal Akademisk

 • Kapittel: 8 og 9

Dodsworth, Simon og Stephen Anderson. 2015. The Fundamentals of Interior Design, second edition. Bloomsbury Publishing Plc

 • Kapittel: 4, 5 og 8 

Lefteri, Chris. 2014. Materials for Design. Laurence King Publishing Ltd. 

Hjelde, Gunnar. 2004. Stil og interiør, vår stilhistorie fra oldtid til nåtid. Novus

Samlet sidetall/pensum

208 sider

Anbefalt litteratur

Materials for Design

Forfatter: Chris Lefteri

Laurence King Publishing Ltd. 2014

ISBN: 978-178067-344-8

Antall sider: 256