Innhold

I dette emnet videreutvikles kunnskap om bildeskapende virkemidler og hvordan de brukes i illustrasjonsfaget.  Det undervises i tolkning av tekst og bilde og hvilken rolle konteksten spiller for formidlingen.

Emnet skal gi et grunnlag i metoder for prosjektstyring. Det undervises i grunnleggende kunnskap om analytisk og strategisk tilnærming til illustrasjon.

Emnet består av fire underliggende temaer:  Bildekunnskap gir en innføring i begreper knyttet til å bildeskapende prosesser. Det undervises i persepsjon, gestaltlover, proporsjoner og perspektiv.

Prosess og prosjektledelse gir en praktisk verktøykasse for oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Tolkning og budskap gir en innføring hvordan ulike fagdisipliner tolker og dramatiserer et budskap. Det undervises i tekst, kontekst, karakterdesign og storyboarding.

Bildekommunikasjon setter illustrasjon inn i en større sammenheng der studentene bruker sin faglige kompetanse i samhandling med andre. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om perseptuelle virkemidler
 • har tilegnet seg anvendelige metoder for hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter
 • har kunnskap om tolkning og samhandling mellom det visuelle og det verbale
 • har kunnskap om grunnleggende begreper innen semiotikk og symboler
 • har kunnskap om illustrasjonsuttrykkets merverdi relatert til kontekst og produkt
 • har kunnskap om personlig uttrykk i illustrasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende bildeskapende virkemidler til ønsket visuelt uttrykk
 • kan planlegge, bygge og vedlikeholde et prosjekt
 • kan anvende aktuelle verktøy innen tolkning av budskap
 • kan bruke sin faglige kompetanse innen illustrasjon til et ønsket produkt

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan delta i og lede prosjekter
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse
 • kan sette illustrasjonsfaget inn i en flerfaglig sammenheng

Emnet inngår i

Illustrasjon

Læringsaktiviteter

På Illustrasjon har vi en prosessorientert tilnærming til fag hvor studentene samler arbeidene i en mappe. Vi praktiserer varierte undervisningsformer som forelesninger, veiledning individuelt og i grupper, diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. Vi har også workshops og arbeid i verksted.  

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjoner til aktuelle steder som: forlag, aviser, trykkerier, illustratører og agentbyråer. Vi besøker også museer og utstillinger relatert til vår bransje. Utstillinger i design og bildeorganisasjonene som for eksempel Grafill (organisasjonen for visuell kommunikasjon, Tegnerforbundet, DOGA (Norsk design- og arkitektursenter), er også særlig relevant.  

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aakre, J., Scharning, H., 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Verktøy for kreative team. Sider: 340. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02218-5. 

Bergström, B., 2011. Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation. Carlsson. Sider:14-157. ISBN: 9789173314329.

Danbolt, Gunnar, 2002. Blikk for bilder - om tolkning og formidling av billedkunst. Sider: 21-47. Abstrakt. ISBN: 978-82-793-5046-0.

Gotfredsen, L., 1994. Bildets formspråk. Sider: 21-111. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-00-43154-1. http://www.nb.no/nbsok/nb/fc708555804cea32732557bc5b6bd973.nbdigital?lang=no#0  

Hall, A., 2011. Illustration. Sider: 6-18 og 57-98. Portfolio. ISBN: 978-1-85669-710-1.             

Hall, S., 2012. This Means This, This Means That. A User´s Guide to Semiotics. Sider: 21-68 og 169-189. ISBN: 978-18-56-69735-4.

Salisbury, M., 2004. Illustrating Children´s Books. Sider: 62-106 og 118-124. A&C Publishers. ISBN: 978-07-13-66888-9.

Rybakken, Bjørn. 2008. Formsans og design. Sider: 7-264. Abstrakt Forlag. ISBN: 978-82-79-35239-6.

Rybakken, Bjørn, 2004. Visuell Identitet. Sider: 148-258. Abstrakt Forlag. ISBN: 978-82-7935-149-8.

Zeegan/Chrush, 2005. The Fundamentals of Illustration. Sider: 18-44. AVA Publishing. ISBN: 997-82-94-041148-1. https://alkgraf.files.wordpress.com/2009/04/the-fundamentals-of-illustration-150dpi.pdf

Wells, P. 2009. Drawing for Animation. Sider: 72-95 og 148-176. AVA Publishing. ISBN: 978-29-40-37370-3.

Samlet sidetall/pensum

1151 sider. I tillegg kommer utdelte artikler, oppgaver, undervisningmateriale og forelesninger som er beskrevet på læringsplattformen.

Anbefalt litteratur

Horvei, Ø, Aamundsen Berdahl, M. 2010. Street Art in Norway. Kontur Forlag. ISBN: 9788299768795.

Traavik, Ingjerd. 2006. Innføring i bildeanalyse. Unipub Forlag. ISBN: 978-82-74-77216-8.