Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer i praksis og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører. Det undervises i semiotikk, tekstforståelse, bildets retorikk og rettighetsproblematikk.

I dette emnet planlegger og gjennomfører studentene studier for figur i rom. Det undervises i proporsjoner, portrett, bruk av levende modell og figur i bevegelse. Studentene får også et innblikk i epoker og ismer relatert til illustrasjon og hvordan de kan utforske faget i en historisk sammenheng. 

Emnet består av fire underliggende temaer:

Figur og rom er et tema der studentene praktiserer tegning etter modell, lærer om proporsjoner og romlige virkemidler.

Epoker og ismer gir en innføring i designhistorie fra den industrielle revolusjon og frem til i dag. Studentene vil se og lære om hvordan bilder brukes og forstås i samfunnet.

Kommunikasjon gir studentene forståelse for hva kommunikasjon betyr i møter mellom mennesker og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør. 

Bildets retorikk gir innføring i etos, patos og logos og hvilken betydning retorikken har for helhet og samspill mellom fag og budskap. Temaet gir også eksempler på hvordan bildet er en del av kommunikasjon og strategi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om proporsjoner, portrett og figur i rom
 • har kunnskap om designhistorie, epoker og ismer, fra 1850 og frem til i dag
 • har kunnskap om hvordan et bilde forstås
 • har kunnskap om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler identitet i samhandling med andre
 • har kunnskap om hva som påvirker et visuelt budskap
 • har grunnleggende kunnskap om bildets retorikk
 • har kunnskap om illustrasjon som verktøy i kommunikasjon- og kreativ strategi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende tegne- og måleteknikker i studiet av menneskekroppen
 • kan beherske egnet verktøy og underlag for å oppnå ønsket virkning
 • kan anvende inspirasjon fra andre stilepoker og gjennomføre prosjekter på bakgrunn av kunnskap om stiluttrykk
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • kan skape helhet og samspill mellom illustrasjon og budskap
 • kan bruke illustrasjon som en del av en strategi

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre studier av figur i rom
 • kan reflektere over etiske retningslinjer som berører bruk av modeller i illustrasjon
 • kan reflektere over designhistorien i sitt arbeid som formgiver
 • har et reflektert forhold til det visuelles plass i samfunnet
 • kan kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig samarbeid
 • kan reflektere over bildets plass i meningsproduksjon og utveksling i samfunnet

   

   

Emnet inngår i

Illustrasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, klasseromsundervisninger, veiledning, kundeoppdrag, oppgaver, gruppearbeid, presentasjoner, ekskursjoner og utstillinger.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(216 undervisningstimer/584 arbeidstimer)

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjestelærer fra relevante byråer og arbeidsfellesskap i bransjen. Det kan bli aktuelt med studieturer der studentene knytter nettverk til illustrasjon og illustratører i praksis. Det legges også opp til utflukter til aktuelle gallerier og museer der illustrasjon blir vist.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bammes, G. 2014. Complete Guide to Life Drawing. Search Press. ISBN: 9781844486908. Sider: 312.  

Bergström, B. 2011. Bild & Budskap. Carlssons. ISBN: 9789173314329. Sider: 186. 

Danbolt, G. 2002. Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Abstrakt. ISBN: 9788279350460. Sider: 54-74.

Edwards, B. 2012. Drawing on the right side of the brain. Penguin Putnam. ISBN: 9781101558393. Sider: 216

Hall, A. 2011. Illustration. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College of art and Design. ISBN: 9781856697101. Kap. 3, 4, 5 og 6.

Rybakken, B. 2004.Visuell identitet. Abstrakt forlag. ISBN: 9788279351498. Sider: 54- 122 og 148-258. 

Simblet, S. 2008. Tegneboken. N.W. Damm&Søn ISBN: 9788204107558. Sider: 108-194.

Crow, D. 2016. Visible Signs. An Introduction to Semiotics in the Visual Arts. Bloomsbury. ISBN: 9781474232425 Sider: 187. ePDF: 978-1-4742-3244-9

Samlet sidetall/pensum

1169 sider

Anbefalt litteratur

 • Anatomi for kunstnere, f eks Raynes, 2007. Figure Drawing and Anatomy for the Author.
 • Kjeldsen, J.E. 2004. Bildets retorikk. Abstrakt forlag. http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/136160/Visuell%20Retorikk%20i%20Reklame%20%5B...%5D.pdf
 • Krisztian/Schlempp-Ülker, 2006.Visualizing Ideas. Thames & Hudson ISBN: 9780500286128.
 • Meyer, S. 2013. Kunst og visuell kultur. Pax. ISBN: 9788253036229.

Merknader

Vurderingsformen er endret fra Bestått/ikke bestått til vurdering fra  A til F

Simblet, S. 2008. Tegneboken. N.W. Damm&Søn ISBN: 9788204107558

Har utgått fra pensum. Den er ute av handelen. Nå er det totalt 1169 siders pensum