Innledning

I emnet vil studenten møte mer komplekse utfordringer individuelt og i team. Studenten vil opparbeide kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor spesialiserte fagområder i yrket. I dette semesteret vil studenten kunne gjøre rede for sine faglige valg på en profesjonell måte med bruk av faglig terminologi og derfor være i stand til å utveksle synspunkter med andre i yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.

Emnet gir en fordypning i identitetsdesign.

Emnet gir en innføring i prinsipper for universell utforming (U.U.) og en fordypning i digital prototyping, med fokus på animasjonsprinsipper og universell utforming. 

 

I løpet av emnet vil studentene kunne definere en oppgave/utfordring gitt fra en potensiell kunde. Studenten skal kunne omformulere utfordringen til konkrete kommunikasjonsbehov, definert i en kreativ strategi, kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Studenten vil kunne planlegge og gjennomføre komplekse yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltager i gruppe og i trå med etiske krav og retningslinjer.

Studenten vil være i stand til å vurdere eget og andres faglige arbeid samt korrigere denne under veiledning.

Studenten vil se sitt yrkesbetydning i et samfunns og verdiskapningsperspektiv.

 

Emnet består av fire underliggende temaer:

Identitetsdesign gir en fordypning i identitetsdesign. Studenten skriver en kreativ strategi på bakgrunn av en kundebrief. Den kreative strategien danner grunnlaget for valg av identitetsdesign/identitetsbærere/eksponeringsflater.

Digitale prototyper gir en fordypning i digital prototyping, med fokus på animasjonsprinsipper og universell utforming.

Kommunikasjon gir grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.  Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører. Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng. I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid

Interaksjonsdesign Frontend gir studentene en innføring i frontend-utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan man skaper og utvikler helhetlige, visuelle identiteter, samt designer og bruke en designmanual
 • har kunnskap om miljøhensyn i forhold til å utvikle identiteter
 • kjenner til bruk av animasjon i et brukergrensesnitt
 • kunnskap om universell utforming i digitale medier
 • kunnskap om hvordan man, gjennom kommunikasjon med andre, lærer om andres roller og verdier og utvikler evnen til å reflektere over hvem vi er
 • har kunnskap om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler vår identitet i samhandling med andre
 • kan beskrive hva som påvirker et budskap
 • kjenner til kultur som meningsfellesskap
 • kjenner til webteknologier og utviklingen av webstandarder gjennom de siste 25 år
 • kan beskrive nøkkelbegreper og prinsipper relatert til front-end og back-end
 • har kunnskap om utvikling av front-end design

Ferdigheter

Studenten...

 • kan designe for trykte og digitale medier
 • kan ta, begrunne, analysere og presentere designfaglige valg
 • kan utforme identitetsdesign på ulike eksponeringsflater og treffpunkter på bakgrunn av en kreativ strategi
 • kan trekke konklusjoner basert på research og tilsvarende løsninger i samfunnet
 • kan kartlegge treffpunkter mellom avsender og kunde gjennom en kundereise
 • kan reflektere over egne og andres løsninger opp mot gjeldende normer og regler for identitetsdesign
 • kan lage en designmanual med regler og forklaring til identitetsdesignet
 • kan utvikle digitale prototyper til et interaktivt grensesnitt med fokus på universell utforming
 • kan planlegge og designe brukersentrisk design i tråd med designprinsipper for UX / UI
 • kan etablere systemer for informasjonsarkitektur
 • kan benytte HTML5 og CSS3 til å utvikle og designe digitale løsninger
 • kan kode, feilsøke og validere enkle responsive nettløsninger med bruk av webstandarder
 • kan vudere egen faglig utøvelse opp mot gjeldende normer og krav
 • kan gjennom bruk av ulike teknikker og verktøy utforme digitale prototyper til ulike digitale flater med fokus på brukervennlighet og  universell utforming
 • kan utforme og videreutvikle en fungerende responsiv nettløsning ved bruk av HTML5 og CSS3

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan omsette en brief til en identitet og utføre alle ledd i utviklingsprosessen
 • kan legge til rette for miljøhensyn i utformingen av identitet
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • har reflektere over hvilken betydning kommunikasjon har i en kulturell kontekst

Emnet inngår i

Grafisk design 2-årig

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

801 arbeidstimer

(216 undervisningstimer, 585 arbeidstimer)

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell Identitet Abstrakt forlag ISBN 82-7935-149-3 Antall sider: 287

After Effects CC Essential Training (Video) Lynda.com / linkedin.com/learning

Dave Scotland. Welcome to After Effects URL: http://cgi.tutsplus.com/series/welcome-to-after-effects--ae-28707

Charles YeagerUsing After Effects for UI Animation Prototypes (Video) Tuts+ Webdesign URL: http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-after-effects-for-web-animation-prototypes--cms-21451

Zygmunt Bauman og Tim May. 2007. Å tenke sosiologisk Abstrakt forlag

ISBN 9788279350439 Antall sider: 248

Øyvind Dahl.2013. Møter mellom mennesker Gyldendal akademisk ISBN 9788205446847 Antall sider: 313

Jeff Johnson. 2010. Designing with the Mind in Mind Elsevier Science/Burlington ISBN 9780080963020 Antall sider: 250

Samlet sidetall/pensum

1098 sider

Anbefalt litteratur

Garrett, Jesse James. 2003. The elements of user experience : Usercentered design for the web New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders ISBN: 9780321683687 Antall sider: 192 

Jon Duckett. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites John Wiley & Sons inc. ISBN-10: 1118008189 Sidetall: 512 

Ethan Marcotte.2011. Responsive Web Design (Brief Books for People Who Make Websites) ISBN-10: 098444257X Sidetall: 150 

Smashing Magazine GmbHethinking UX 2013 SBN (PDF): 978-3-94454048-1 ISBN (EPUB): 978-3-94454049-8 Sidetall: 62