Innhold

Dette semesteret skal gi studentene innsikt i de ulike fasene i et prosjekt, fra den spede begynnelse av en idé eller brief til overlevering og evaluering. Studentene lærer om hva som er en prosjektleders rolle, og hvordan den kan utøves godt. Studentene får også inngående kjennskap til mulige interessenter og andre prosjektdeltakeres roller. Ulike styringsverktøy som tidsplaner, måleparametere, regelverk, formkrav samt praktiske og digitale verktøy er fokuselementer. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til ulike prosjektfaser, typer og modeller som er forutsetningene for et vellykket prosjekt
 • har kjennskap til prosjektets organisasjonsstruktur, prosjektlederens rolle og ansvar, samt utfordringer og muligheter
 • har kunnskap om og kan anvende ulike strategiske modeller og analyser for å kunne estimere usikkerhet, samt har forståelse for hvilke begrensninger som kan påvirke ressursplanlegging 
 • har kjennskap til individuelle forutsetninger for personlig vekst og forståelse for viktigheten av evaluering og erfaringsoverføring.
 • kjenner til ulike former for formell og uformell evaluering i et prosjekt

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan definere kritiske suksessfaktorer og risiko, og prioritere kostnad, tid og omfang
 • har innsikt i flere prosjektstyringsverktøy, og praktisk anvende grunnleggende funksjoner i disse.
 • har innsikt i hvordan interessentene kan påvirke prosjektet, og følge opp og lede disse gjennom ulike prosjektfaser.
 • kan identifisere og håndtere avvik og endringer i prosjektet
 • kan reflektere over egne styrker, svakheter og hvordan man oppfattes som leder, og evner å tilpasse lederstil til ulike prosjektsituasjoner

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om og kan gjøre rede for de ulike sidene ved et prosjekt, og hvordan et prosjekt skal planlegges, gjennomføres, avsluttes, og ikke minst ledes

Emnet inngår i

Prosjektledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Ca 800 timer

(Undervisningstimer: 225/Arbeidstimer: 576)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Karlsen, Jan Terje. 2017. Prosjektledelse - fra initiering til

gevinstrealisering. 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215026497. 514 sider

 

Aakre, Jonas og Stryken Scharing, Henriette. 2016.

Prosjekthåndboka 3.0. Universitetsforlaget.

ISBN: 9788215027555 440 sider

 

Berg, Morten Emil. 2013. Coaching - Å hjelpe ledere og

medarbeidere til å lykkes. 3 utg. Universitetsforlaget.

ISBN: 9788215022338. 309 sider.

 

Hennestad, Bjørn W., Revang, Øivind og Strønen, Fred. 2012.

Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215019864. 263 sider.

 

Thompson, Geir. 2011. Situasjonsbestemt ledelse. 3 utg.

Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205420045. 196 sider.

Samlet sidetall/pensum

1722 sider

Anbefalt litteratur

Westhagen, Harald. 2008. Prosjektarbeid - utviklings- og

endringskompetanse. 6. utg. Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205383616    

 

Isaacson, Walter. 2011. Steve Jobs. 1 utg. Cappelen Damm

SBN: 9788202369873     

 

Croce, Pat. 2006. Motiverende lederskap. N.W. Damm og sønn. Anne M. Lystad. 2006. Håndbok i konflikthåndtering. Akribe.

ISBN: 9788279501039    

 

Michel Esnault. 2005. Prosjektoppstart. Gyldendal.

ISBN: 9788205339224    

 

Hübertz, Frode Haaland og Dale, Frode. 2012. På randen av ledelse.

Gyldendal. ISBN: 9788205339170

 

Eriksen, Thomas Hylland, Gad, Thomas, Martinsen, Øyvind L. og

Thompson, Geir 2003. Selvledelse. Gyldendal. ISBN: 9788205315419

 

Gardner, Hoeard. 1997. Leading minds - an atonomy of leadership

Harper Collins Publishers. ISBN: 0006381235