Innhold

I fjerde og siste emne skal studenten fordype seg og videreutvikle problemstillinger knyttet til offentlig rom. Emnet består av fire underliggende temaoppgaver, samt en byråkonkurranse:

Serveringssted. Individuell prosjektoppgave. Studenten skal definere funksjon og behov i et serveringslokale. Studenten skal ha forståelse for universell utforming og andre spesielle behov som foreligger et serveringssted.

Byråkonkurranse. Studentene jobber med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon. Byråukene er et samarbeid på tvers av alle klasser, 1. år og 2. år.

Presentasjon og profesjonell praksis. Temaet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.

Studenten skal ut i en praksisperiode på to uker.

Kultur og samfunn. Temaet skal gi innføring i planlegging av rom som ligger i skjæringspunktet privat og offentlig.

Det er fokus på offentlig rom i kommersiell sammenheng og universell utforming.

Funksjonelle arbeidsrom. Temaet inneholder undervisning i funksjonelle arbeidsrom som kontorarbeidsplass med tilhørende fasiliteter.

Studenten skal planlegge og tilrettelegge kontor for kommersiell kunde.

Studenten skal lage tekniske tegninger av kontorlokale.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om funksjon i serveringslokaler med fokus på utnyttelse av et offentlig lokale
 • kjenner til universell utforming i offentlig rom
 • kjenner til teamarbeid og prosjektledelse
 • kan identifisere behov hos kunde
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til normer og regler
 • har kunnskap om hvordan man tilrettelegger funksjonelle arbeidsrom
 • har kunnskap om utforming av fellesområder
 • har kunnskap om materialbruk i forhold til akustikk og varighet
 • har kunnskap om produktvalg i forhold til funksjon og ergonomi
 • kjenner til bransjen og kommende yrkespraksis

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke faktainformasjon og normer i utforming av løsning
 • kan kombinere estetikk og spesielle funksjonskrav tilpasset alle brukergrupper
 • kan avdekke spesielle behov i et offentlig miljø
 • kan samarbeide i team
 • kan presentere og levere et produkt på en profesjonell måte
 • kan anvende observasjon som verktøy
 • kan planlegge funksjonelle arbeidsrom
 • kan tilrettelegge for utfordringer knyttet til ergonomi, akustikk og belysning i offentlig rom

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og prosjektere rom i offentlig miljø
 • kan lage løsning til offentlig rom som tilfredsstiller funksjonelle krav
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekt som deltaker i gruppe
 • kan velge riktige produkter ut ifra relevante krav
 • kan velge riktige materialer ut ifra relevante krav
 • kan benytte relevant programvare i utførelse av interiørprosjekter
 • kan presentere og begrunne faglig valg

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, individuelt arbeid, workshops og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Studentene har to ukers praksis.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dodsworth, Simon. Anderson, Stephen. 2015. The Fundamentals of Interior Design, second edition. Bloomsbury Publishing Plc. ISBN: 97814725-28537. Antall sider: 208. 

Lefteri, Chris. 2014. Material for Design. Laurence King Publishing Ltd.  ISBN: 9781780673448. Antall sider: 256

 

Byggforskserien

Faktablad:

 • NBI 371.801 Serveringssteder
 • NBI 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse
 • NBI 421.610 Krav til lys og belysning
 • NBI 573.225 Teppegolv. Typer og egenskaper
 • NBI  220.300 Universell utforming. Oversikt
 • NBI 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger
 • NBI 323.101 Atkomst til arbeids- og publikumsbygninger
 • NBI 379.101 Vestibyler og fellesarealer
 • NBI 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede
 • NBI  220.300 Universell utforming. Oversikt
 • NBI 344.210 Strategier for valg av kontorløsning
 • NBI 421.602  Dagslys. Egenskaper og betydning 
 • NBI 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler
 • NBI 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov
 • NBI 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 

Samlet sidetall/pensum

464 sider + byggforskserien