Innledning

I 4. semester videreutvikles eget illustrasjonsuttrykk og kunnskap om hvilken betydning illustrasjon har som merkevare og produkt i profesjonell sammenheng.

Innhold

Emnet gir en fordypning i utforskning av eget illustrasjonsuttrykk og å kunne sette dette inn i en relevant kontekst.

Studenten får et bevisst forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer og utvikler et re¿lektert forhold til det visuelles plass i samfunnet.

Emnet fokuserer på en helhetstenkning rundt kreative fag som en del av et kulturuttrykk i samfunnet og skal gi en bevissthet om illustrasjon som merkevare og produkt.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Illustrasjonsprosjekt gir en innføring i de ulike fasene i et illustrasjonsprosjekt og hvordan studenten kan formidle og fasilitere sitt eget prosjekt.

Presentasjon og profesjonell praksis gir en innføring i illustrasjon i samarbeid med andre kreative fag og hvordan vi arbeider med kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Kultur og samfunn setter fokus på kreative fag i kontekst med det kulturelle i et samfunn. I dette temaet undervises det i hvordan illustratører kan bruke kulturreferanser i arbeidet, samt hvordan dette er med på å forme det visuelle uttrykket.

Illustrasjon i praksis fokuserer på Illustrasjon som merkevare og produkt. I perioden arbeider studenten med egenpro¿ilering og formidling av sitt arbeid og hvilken plass dette kan ha i kontekst med andre.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene

- har kunnskap om arbeidsmetoder og prosesser i et illustrasjonsprosjekt

- har kunnskap om hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og i praksis

- har kunnskap om de visuelle kulturuttrykkenes betydning i kontekst med kreative fag

- har kunnskap om profilering og formidling av eget arbeid og hvordan illustrasjon blir brukt som merkevare og produkt

Ferdigheter

Studenten...

- kan anvende metoder og teknikker til å utforske eget illustrajsonsuttrykk og planlegge og gjennomføre eget prosjekt

- kan utføre relevante analyser for å utføre oppdrag og kunne presentere og levere et produkt på en profesjonell måte i tråd med kundens intensjon

- kan innhente og utnytte kulturreferanser fra ulike kilder, samt anvende kunnskap om kulturuttrykk i utøvelsen av eget fag

- kan produsere et eget profesjonelt illustrasjonsuttrykk

Generell kompetanse

Studenten

- kan re¿lektere over egen prosess, metode og resultat i forhold til relevant kontekst

- kan bygge nettverk og samarbeide i team med formål mot et felles produkt

- har forståelse for hvordan kultur former meninger, handlinger og produkter, og hvordan dette påvirker det visuelle uttrykket

- har en bevisst holdning til etiske retningslinjer og har oversikt over organisasjoner og nettverk som berører faget

Emnet inngår i

Illustrasjon

Læringsaktiviteter

Vi har en prosessorientert tilnærming til faget hvor studentene samler arbeidene i en mappe. Vi praktiserer varierte undervisningsformer som forelesninger, veiledning individuelt og i grupper, diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. Vi gjennomfører også workshops og arbeid i verksted, samt utvalgte oppdrag eller case fra relevante oppdragsgivere.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjoner til aktuelle steder som: forlag, aviser, trykkerier, illustratører og agentbyråer. Vi besøker også museer og utstillinger relatert til vår bransje. Utstillinger i design og bildeorganisasjonene som for eksempel Gra¿ill (organisasjonen for visuell kommunikasjon, Tegnerforbundet, DOGA (Norsk design- og arkitektursenter), er også særlig relevant.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

- Aakre, J., Scharning, H., 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Verktøykasse for kreative

team. Sider: 340. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02755-5.

- Danbolt, G., 2002. Blikk for bilder - om tolkning og formidling av billedkunst.

Abstrakt Forlag. Sider: 57-79. ISBN: 978-82-793-5046-0.

- Hall, A., 2011. Illustration. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College

of art and Design. Sider: 6-216. ISBN: 978-18-56-69710-1.

- Male, A., Illustration. A Theorethical & Contextual Perspective. AVA publishing.

Sider: 11-182. ISBN: 978-29-40-37351-2.

Samlet sidetall/pensum

742 sider.

Anbefalt litteratur

Horvei, Ø, Aamundsen Berdahl, M. 2010. Street Art in Norway. Kontur Forlag. ISBN: 978-82-99-76879-5. 

Rybakken, Bjørn. 2008. Formsans og design. Abstrakt Forlag. 

ISBN: 978-82-79-35239-6.

Traavik, Ingjerd. 2006. Innføring i bildeanalyse. Unipub Forlag. 

ISBN: 978-82-74-77216-8.