Innhold

I dette emne skal studenten i større grad, selvstendig anvende relevant teori og verktøy for å utforme nettsteder og applikasjoner med brukerens opplevelse og behov i sentrum.  I tillegg skal studentene aktivt ta stilling til egen faglig utvikling og interaksjonsdesignerens rolle som premisskaper i samfunnets digitalisering. Emnet legger vekt på egenprofilering, profesjonellpraksis og faglig spesialisering.

Studentene vil i dette emnet få mulighet til praksis i web- og designbransjen, som skal forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet.

Emnet består av følgende tema:

Back-end utvikling

 • Publiseringssystemer
 • Databaser
 • Sikkerhet på nett
 • Designmønster

Presentasjon og profesjonell praksis

 • Egenprofilering
 • Prosjektering
 • Nettverksbygging
 • Profesjonell praksis

Utplassering og egen-profilering

 • Praksis
 • Profesjonell og etisk yrkespraksis

Fordypning og spesialisering

 • Entreprenørskap
 • Forretningsplaner
 • Organisasjonsformer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om standardmodeller og designmønster for å løse vanlige tekniske utfordringer
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende etiske normer og krav som for eksempel hensyn til kulturforskjeller, opphavsrett og regler om standardisert bruk av teknologi og universell utforming
 • kan selvstendig holde seg oppdatert på utviklinger i sitt fagfelt og beslektete fagfelt som grafisk design og tjenestedesign
 • kjenner til bransjen, og forstår viktigheten av egenprofilering i relevante faglige kanaler

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante interaksjonsdesignverktøy for å inkludere kunder og målgruppen for å kartlegge og ivareta funksjonelle og forretningsmessige behov til et design prosjekt
 • kan identifisere faglige problemstillinger og anvende relevante designmønster og implementasjonsstrategier i utvikling av løsninger
 • har ferdigheten til å utforme prototyper til både fysiske som virtuelle produkter
 • kan argumentere for tatte design valg og anvende prosesser og verktøy

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse av bransjen de skal ut i, samt relevante bransje organer og rollen demmes.
 • kjenner til egen rolle i kommende yrkespraksis og kan vurdere egen kompetanse i en medieproduksjon
 • kan bygge et nettverk med fagfeller fra egen og beslektede fagområder, samt andre aktører i mediebransjen
 • kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med andre aktører innen web- og interaksjonsbransjen, og kan vurdere kvaliteten på eget og andres faglige arbeid på en konstruktiv og faglig relevant måte
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom kompetanse i organisering og gjennomføring av digitale produksjoner, prosjektmetodikk, samt veiledning og oppfølging av kunder

Emnet inngår i

Interaksjonsdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppe og individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Total 870 arbeidstimer (inkludert 192 timer undervisning)

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Banzi, Massimo & Forfatter, B.B. (2011). Getting Started with Arduino (2nd ed). Sebastopol: O'Reilly, 110 sider, Elektronisk tilgang: http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL19138/Massimo%20Banzi-Getting%20Started%20with%20Arduino%20-Make%20(2011).pdf

Papadakos, T., Pigneur, Y., Smith, A., Bernarda, G. & Osterwalder, A. (2014) Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want.  New York: John Wiley & Sons Inc, 320 sider

Samlet sidetall/pensum

430 sider

Anbefalt litteratur

Cooper, Alan. 2014. About Face: The Essentials of Interaction Design.

 

Lynda.com