Innhold

I dette emnet videreutvikles kunnskap om bildeskapende virkemidler og hvordan de brukes i illustrasjonsfaget.  Det undervises i tolkning av tekst og bilde og hvilken rolle konteksten spiller for formidlingen.

Emnet skal gi et grunnlag i metoder for prosjektstyring. Det undervises i grunnleggende kunnskap om analytisk og strategisk tilnærming til illustrasjon.

Emnet består av fire underliggende temaer:  Bildekunnskap 1 gir en innføring i begreper knyttet til å bildeskapende prosesser. Det undervises i persepsjon, gestaltlover, proporsjoner og perspektiv.

Prosess og prosjektledelse gir en praktisk verktøykasse for oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Tolkning og budskap gir en innføring hvordan ulike fagdisipliner tolker og dramatiserer et budskap. Det undervises i tekst, kontekst, karakterdesign og storyboarding.

Bildekommunikasjon 1 setter illustrasjon inn i en større sammenheng der studentene bruker sin faglige kompetanse i samhandling med andre. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten har kunnskap om perseptuelle virkemidler.
 • Studenten har tilegnet seg anvendelige metoder for hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter.
 • Studenten har kunnskap om tolkning og samhandling mellom det visuelle og det verbale.
 • Studenten har kunnskap om grunnleggende begreper innen semiotikk og symboler.
 • Studenten har kunnskap om illustrasjonsuttrykkets merverdi relatert til kontekst og produkt.
 • Studenten har kunnskap om personlig uttrykk i illustrasjon.

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende bildeskapende virkemidler til ønsket visuelt uttrykk.
 • Studenten kan planlegge, bygge og vedlikeholde et prosjekt.
 • Studenten kan anvende aktuelle verktøy innen tolkning av budskap.
 • Studenten kan bruke sin faglige kompetanse innen illustrasjon til et ønsket produkt.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan delta i og lede prosjekter.
 • Studenten kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse.
 • Studenten kan sette illustrasjonsfaget inn i en flerfaglig sammenheng.

Emnet inngår i

Illustrasjon. Fagskole.

Læringsaktiviteter

På Illustrasjon har vi en prosessorientert tilnærming til fag hvor studentene samler arbeidene i en mappe. Vi praktiserer varierte undervisningsformer som forelesninger, veiledning individuelt og i grupper, diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. Vi har også workshops og arbeid i verksted.  

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjoner til aktuelle steder som: forlag, aviser, trykkerier, illustratører og agentbyråer. Vi besøker også museer og utstillinger relatert til vår bransje. Utstillinger i design og bildeorganisasjonene som for eksempel Grafill (organisasjonen for visuell kommunikasjon, Tegnerforbundet, DOGA (Norsk design- og arkitektursenter), er også særlig relevant.  

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aakre, J., Scharning, H., 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Verktøy for kreative team. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02218-5.

Danbolt, Gunnar, 2002. Blikk for bilder - om tolkning og formidling av billedkunst. Sider: 21-46. Abstrakt. ISBN: 978-82-793-5046-0.

Gotfredsen, L., 1994. Bildets formspråk. Universitetsforlaget. Sider: Kap. 2, 3 og 4.         http://www.nb.no/nbsok/nb/fc708555804cea32732557bc5b6bd973.nbdigital?lang=no#0                  ISBN: 978-82-00-43154-1.

Hall, S., 2012. This Means This, This Means That. A User´s Guide to Semiotics.                              ISBN: 978-18-56-69735-4.

Male, A., 2007. Illustration. A theoretical & Contextual Perspective. AVA Publishing. Sider: kap. 3.   ISBN: 978-29-40-37351-2.

Salisbury, M., Illustrating Children´s Books. 2004. A&C Publishers. ISBN: 978-07-13-66888-9.

Simblet, S., 2006. Tegneboken. Damm. Sider: 66-106 og 154-175. ISBN: 978-82-04-10755-8.

Rybakken, Bjørn, 2004. Visuell Identitet. Abstrakt Forlag. Sider: 148-258. ISBN: 978-82-7935-149-8.

Zeegan/Chrush, 2005. The Fundamentals of Illustration. AVA Publishing. ISBN: 997-82-94-041148-1. https://alkgraf.files.wordpress.com/2009/04/the-fundamentals-of-illustration-150dpi.pdf

Wells, P. 2009. Drawing for Animation. AVA Publishing. Sider: 72-95 og 148-176                              ISBN: 978-29-40-37370-3.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

Horvei, Ø, Aamundsen Berdahl, M. 2010. Street Art in Norway. Kontur Forlag. ISBN: 9788299768795.

Rybakken, Bjørn. 2008. Formsans og design. Abstrakt Forlag. ISBN: 978-82-79-35239-6.

Traavik, Ingjerd. 2006. Innføring i bildeanalyse. Unipub Forlag. ISBN: 978-82-74-77216-8.