Innhold

I løpet av dette emnet vil studentene kunne kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak. Studenten vil kjenne til gjeldende faglige standarder og gjenkjenne faglig kvalitet i eget og andres arbeid.

Emnet gir en innføring i merkevarebygging og hvordan man utvikler en visuell identitet på bakgrunn av en enkel strategi. Studenten skal tilegne seg kunnskap rundt design av grafiske brukergrensesnitt til bruk på digitale flater og design av identitetskonsepter til et bærekraftig produkt.

 

Emnet består av fire underliggende temaer:

Identitetsdesign 1 gir en innføring i merkevarebygging og hvordan man utvikler en visuell identitet på bakgrunn av en enkel strategi.

 

Prosess og prosjektledelse gir et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter. Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Tolkning budskap/I.A gir en innføring i hvordan ulike fagdisipliner tolker og dramatiserer et budskap. I.A (Informasjons arkitektur) omhandler design av grafiske brukergrensesnitt til bruk på digitale flater. Studenten vil kunne planlegge og gjennomføre brukersentrert design ved hjelp av informasjons-arkitektur prinsipper. Studenten skal dokumentere en interaktiv design filosofi og innholdsstrategi.

Emballasje gir innføring i emballasjedesign og hvordan man utvikler ulike identitetskonsepter til et bærekraftig produkt.   

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • kan delta i felles kunnskapsbygging med andre
 • kan identifisere kriterier for segmentering av målgrupper
 • har kunnskap om hvordan man bygger en visuell identitet for en merkevare på både trykte og digitale kanaler
 • har kunnskap om hvordan man samarbeider med og forholder seg til prosjektdeltakere i en verdiskapende prosess 
 • har kunnskap om hvordan man evaluerer et prosjekt
 • har kunnskap om brukersentrerte designteorier og arbeidsmetoder til utvikling av informasjonsarkitekturen til et interaktivt design
 • har kunnskap om utforming av brukertester
 • har kunnskap om bærekraftig design

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • utvikle kreative løsninger i faglige sammen­henger
 • anvende faglig terminologi i kommunikasjon og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • henvende seg til ulike målgrupper gjennom et visuelt språk
 • utforme en identitet på bakgrunn av egen eller andres strategi
 • utforme design som gjør at avsender fremstår som helhetlig på ulike kommunikasjonsflater
 • begrunne og argumentere for faglige valg ved å se egen løsning i sammenheng med eksisterende løsninger
 • finne og henvise til relevant fagstoff i argumentasjon for egne valg
 • planlegge, starte opp og gjennomføre et prosjekt
 • bygge og vedlikeholde relasjoner
 • avslutte og evaluere et prosjekt  
 • spore og kartlegge forskjellige brukerbehov til et design
 • anvende brukersentrerte metoder i utviklingen av en nettside
 • designe grafiske brukergrensesnitt med fokus på brukervennlighet
 • utføre enkel brukertest
 • utvikle identitetskonsepter  

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og organisere arbeid selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan utforme enkle strategier for identitetsbygging, som danner grunnlag for visuelle valg ved utviklingen av kjennetegn og eksponeringsflater for merkevaren.
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begreps-forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • kan utvikle brukergrensesnitt på bakgrunn av brukersentrerte metoder
 • kan benytte ulike prosessrelaterte metoder i utviklingen av et brukergrensesnitt
 • kan utforme identitetskonsepter til et produkt, som danner grunnlag for visuelle valg ved utviklingen av kjennetegn på emballasjen

Emnet inngår i

Fagskole, Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og reelle kundeoppdrag

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aakre, Jonas. Stryken, Henriette. 2013. Prosjekthåndboka.

2.0 Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022185. Antall sider: 315. Pris: 459,-

 

Ambrose , Gavin Ambrose. 2010. Harris, Paul.

Packaging the Brand. AVA Publishing. ISBN: 9782940411412. Antall sider: 208. Pris: 489,-  

Garrett, Jesse James. The Elements of User Experience:

User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition).New Riders. ISBN-10: 0321683684. Antall sider: 192.Pris: ca. 230,-.

Krug, Steve Krug. 2010. Rocket Surgery Made Easy: The Do-

It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. New Riders. ISBN-10: 0321657292. Antall sider: 168. Pris: ca. 200,-

 

Noyes, Randi. 2013. Kunsten å lede seg selv. Cappelen  

Damm. ISBN: 9788202425500. Antall sider: 174. Pris:139,-

 

Rybakken, Bjørn. 2008. Formsans og Design. Abstrakt Forlag.

ISBN: 978-82-7935-239-6. 287 s. Pris: 485,-

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell Identitet. Abstrakt forlag

ISBN 82-7935-149-3. Antall sider: 287. Pris: 485,-

Samlet sidetall/pensum

1631

Anbefalt litteratur

Klaver, Olivier. Kursmateriell 1, IA Process (v3)

Klaver, Olivier. Kursmateriell 2, How to build your own Style Guide

Nettsted:  Valentin, Lars. Packaging Sence.com