Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle samspillet mellom teknikk, dramaturgi og planlegging har i en filmproduksjon.

Det undervises i grunnleggende teknisk forståelse av redigeringsverktøy, samt bruk av kamera, lys og lyd.

Emnet gir en innføring i klassisk dramaturgi og hvordan man bruker dette i audiovisuelle produksjoner. 

Den praktiske delen av emnet gir kandidaten en innføring i planlegging, logistikk og administrasjon av en filmproduksjon.

I tillegg gir emnet en grunnleggende forståelse for tverrfaglig samarbeid innenfor audiovisuelle fag, samt en forståelse for den kreative prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til hvordan man gjennomfører en filmproduksjon (herunder også budsjettering)
 • kunnskap om å planlegge egne filmprosjekter
 • kjennskap til grunnleggende klassisk dramaturgi i historiefortelling for film, og å bruke klassisk dramaturgi i egne arbeid.
 • kjennskap til tverrfaglige fortellingsverktøy
 • grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til oppgaveløsning/idéutvikling.
 • kunnskap om å skrive eget manus for film
 • kjennskap til lydopptak og design for film
 • grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser   
 • kjennskap til fagspesifikke teknikker innen kreativ problemløsning
 • kjennskap til budsjettering i film

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • gjennomføre en enkel kortfilmproduksjon
 • bruke foto, lyd, lyddesign og klipp i filmproduksjon
 • gjøre nedbrekk av et manus
 • budsjettere en enkel kortfilmproduksjon
 • anvende lys til enkel lyssetting
 • utføre prosjektbasert arbeid
 • utvikle, gjennomføre og bruke grunnleggende prinsipper i organiseringen av sin første filmproduksjon.
 • anvende storyboard, manus eller dreiebok i eget arbeid
 • anvende Celtx som skriveverktøy for manus.
 • anvende kreative metoder i egne produksjoner

Generell kompetanse:

Kandidaten har:

 • forståelse for reportasje som formidlingsform
 • et bevisst etisk forhold til tekniske verktøy for å implementere dette i varierte produksjoner
 • evnen til å sette produksjonsfaget i et filmfaglig perspektiv.
 • kjennskap til historiefortellingens plass i det kommersielle markedet og hvilke arbeidsmetoder som brukes i ulike genre
 • et bevisst forhold til visuelle uttrykk i historiefortelling, metoder og teknikker for å implementere dette i varierte produksjoner. Herunder også Avant Garde film.
 • tilegnet seg anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag
 • en forståelse for fiksjonsfilm som genre og et bevisstforhold til arbeidsformer innenfor genren
 • et bevisst forhold til valg av visuelle uttrykk det være seg innenfor foto/lys, lyd eller klipp
 • en forståelse for produksjonsfaget i en fiksjonsfilmproduksjon, herunder logistikk, administrasjon og økonomi.

Emnet inngår i

Film

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon  

Anbefalt tidsbruk

Undervisningstimer: 225 Arbeidstimer: 576

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag. Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Michael Rabiger. Directing Techniques and Aesthetics. Focal

  Press. Kap. 1 og 2. ISBN 0240805178

Bordwell & Thompson.2012. Film Art, an Introduction. McGraw

Hill. ISBN-13: 978-0073535104. Part 2 Film Form- Part 3 Types of Films.

Nina B. Andersson. 2011. Filmens Hjerte - Produksjonskontoret.

Fagbokforlaget. Fase 1 og Fase 2. ISBN:978-82-450-1145-6  

Robert MacKee. 1999. Story. Methuen.  Kap. 2 -3.

 ISBN 978-0-413-71560-9

 

Erik Lerdahl, 2007. Slagkraft. Gyldendal. Side 20-76

ISBN 978-82-05-36289-4

Samlet sidetall/pensum

Michael Rabiger. Directing Techniques and Aesthetics. 71 sider.

Bordwell & Thompson.2012. Film Art, an Introduction. 258 sider.

Nina B. Andersson. 2011. Filmens Hjerte - Produksjonskontoret. 89 sider.

Robert MacKee. 1999. Story. Methuen. 257 sider.  

Sum sidetall penusm: 675

Anbefalt litteratur

Workshop i Adobe Premiere pro. https://www.video2brain.com/

Jo Bech Karlsen. 2007. Reportasjen. Universitetsforlaget.

 ISBN:9788200454007 ¿

Bordwell og Thompson. 2012. Film History. McGraw Hill.

Part 2 and 3. ISBN 0-07-038429-0  

Gael Chandler. Cut by Cut. ITW 2012. Stage 1.

ISBN-13 978-1615930906  

Gerald Millersen. Lighting for Televison and Film. Focal Press .

Kap 2 ¿ 5. ISBN 0-240-51582