Innhold

Innhold

Emnet består av fire sentrale tema

Akademisk skriving for filmteori

 • argumentasjon
 • informasjonssøk
 • kildebruk
 • analyse
 • konklusjon

 

Fiksjon

 • karakterutvikling
 • dramaturgi
 • casting og regi (skuespillerinstruksjon)
 • foto og lyssetting i fiksjonsfilm
 • Klipp for fiksjonsfilm
 • historiefortelling med lyd
 • produksjonsmappe

 

Kommunikasjon

 • kommunikasjon og symbolutveksling
 • hva påvirker et budskap?
 • budskap i media og populærkultur
 • kommunikasjon i en kulturell kontekst

 

Adapsjon

 • overføre en litterær tekst til film
 • begrensningene som film gir kontra litteratur
 • rettigheter for bruk av litterære verk i filmproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten...  

 • har kunnskap om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler vår identitet i samhandling med andre.
 • har kjennskap til fiksjon i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng
 • har kunnskap om å overføre en litterær tekst til film
 • har innsikt i foto og lyssetting i fiksjonsfilm
 • har kjennskap til rettigheter for bruk av litterære verk i filmproduksjon  

 

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan uttrykke seg skriftlig, argumentere og konkludere, samt disponere det skriftlige arbeidet mht. forskning.
 • kan gjenkjenne og anvende budskap i media og populærkultur 
 • kan bruke location, kostymer og rekvisitter som et virkemiddel i filmproduksjon

 

Generell kompetanse.

Kandidaten...  

 • kan sette film i en sosiopolitisk sammenheng med tanke på produksjonsmessige eller filmteoretiske spørsmål
 • har et bevisst forhold til samfunnsmessige, politiske, kulturelle og historiske mekanismer som påvirker filmen eller produksjonen rundt den.
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid.
 • kan definere filmens underliggende budskap.
 • kan gjennomføre en filmproduksjon med et gjennomgående fokus på opprinnelig konsept, samt visuell utforming
 • har kunnskap om produksjon, budsjett, finansiering og likviditetsplan

Emnet inngår i

Film 

Læringsaktiviteter

Forelesning, workshop, gruppebasert prosjektarbeid og praktisk arbeid.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(225 undervisningstimer/525 arbeidstimer)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere, ekskursjon, studietur, reelle kundeoppdrag.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Film Art an Introduction, Boardwell & Thompsom, McGraw Hill. Tenth edition. ISBN:978-0-07-131831-0

Kapittel 4. The Shot (48 sider), Kapittel 7. Sound in the Cinema. (42 sider.)

Directing - Techniques and Aestetics, Michael Rabiger, Focal Press. Fith Edition. ISBN: 978-0-240-81845-0

Part 6 Poduction. Part 7 Post production. Side 16 ¿ 39 og 31 ¿ 34, 38 (27 sider)

Story, Robert MacKee, Regan Books. ISBN:978-0-413-71560-9  Kapittel 2 og 3, 5 (46 sider)

Filmens hjerte ¿ Produksjonskontoret, Nina B. Andersson, Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1145-6 Fase 2. Forarbeid og Produksjon. (180 sider)

Samlet sidetall/pensum

343 sider

Anbefalt litteratur

The McGraw - Hill Film Viewer Guide.  Chapter 2. Writing about films.

Litteratur relevant til studentens valgte tema.