Innhold

I Historiefortelling og dramaturgi inngår følgende temaperioder:

 • Musikkvideo
 • Prosess og prosjektledelse
 • Animasjon ¿ Kortfilm og dokumentar

Fiksjon og scenografi

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører en musikkvideo
 • kunnskap om foto og lys som virkemiddel og fortellergrep i både musikkvideo, fiksjonsfilm og dokumentar.
 • kjennskap til musikkvideo som genre historisk og estetisk.
 • kunnskap om hvordan man definerer et prosjekt
 • kunnskap om hvordan et prosjekt startes opp
 • kunnskap om hvordan man samarbeider med, og forholder seg til prosjektdeltakere i en verdiskapende prosess 
 • kunnskap om å kunne bruke intervjuteknikker i eget arbeid
 • kjennskap til produksjonsdesign i film.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • gjennomføre en enkel kortfilmproduksjon
 • foto/lyssetting for musikkvideo, fiksjonsfilm og dokumentar.
 • klippe til musikk
 • planlegge, starte opp og gjennomføre et prosjekt
 • bygge og vedlikeholde relasjoner
 • gjennomføre en dokumentarfilmproduksjon
 • forbedre lyd i etterarbeidsprosessen
 • utføre hensiktsmessig planlegging og research av egne produksjoner
 • kunne arbeide med foto og lyd for dokumentar
 • skrive manus med klare beskrivelser i forhold til utseende og sett.
 • ta bevisste valg i utvikling av sett og filmens utseende.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for samarbeidsmekanismer mellom stab og oppdragsgiver.
 • har en forståelse for musikkvideo som genre og et en forståelse for rollen som musikkvideoen spiller i markedsføring av artisten
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid.
 • kan planlegge og gjennomføre multimedia-produksjon.
 • har et bevisst forhold til dokumentarens egenart og dokumentarens rolle satt i en sosiopolitisk sammenheng.
 • har et bevisst forhold til arbeidsprosessen i dokumentarfilm, samarbeid med stab og karakterer samt finansiering.  

Emnet inngår i

Film

Læringsaktiviteter

Forelesning, verksted, gruppeundervisning.

Anbefalt tidsbruk

750 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekskurson, studietur, gjesteforelesere, samarbeidspartnere fra bransjen for praksisplass.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Rabiger, Michael og Hurbis-Cherrier, Mick.2013. Directing: Film

Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Focal Press. ISBN: 978-0240818450

Part 1. "The director and artistic identity", s. 3-29. 

Part 2: "The story and its development." s. 33-72. 

Part 6: "Preproduction". (Chapter 23 - Planning the visual design) s.283-294.

Boardwell, David & Thompsom, Kristin. 2010. Film Art an

Introduction. 9 edition. McGraw Hill. ISBN: 9780071220576.

Part 3: "Film Style", s.111-326.                                                                     

Part 4: "Types of Films", s.327-400.

 

Andersson, Nina B. 2011. Filmens hjerte¿ Produksjonskontoret.

Fagbokforlaget. ISBN: 9788245011456

Fase 1: "Manus og prosjektutvikling", s.33-46.                                          

Fase 2: "Forarbeid og produksjon", s.47-218.

MacKee, Robert. 1997. Story. 1th Edition. Regan Books. ISBN:

978-0060391683

Kapittel 2 -3.                                                                                                     

Kapittel 12, Composition.                                                                        

Kapittel 13 Crisis, climax and resolution.

Erik Lerdahl. 2007. Slagkraft. Gyldendal. Side 20-76. ISBN 978-82-

05-36286-4. Kap.2.3.4.5 side 38 -92  

Samlet sidetall/pensum

500 sider

Anbefalt litteratur

Bordwell og Thompson. 2012. Film History. McGraw Hill.  Part 2

and 3. ISBN 0-07-038429-0

Gael Chandler. 2012. Cut by Cut. ITW. Stage 2 Editing.  ISBN-13

978-1615930906  

Gerald Millersen. Lighting for Televison and Film. Focal Press .

Kap 2 - 5 ISBN 0-240-51582