Innhold

I 3. semester blir studentene introdusert for offentlig rom og konseptutvikling i mer abstrakte rammer. Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør. 

Emnet gir en innføring i hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer i praksis og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom aktører.

I dette emnet får studentene et innblikk i nyere epoker og ismer relatert til faget og skal utføre et tema med dette som utgangspunkt. Studentene tilegner seg kunnskaper i eksponering i rom. Det undervises i konseptutvikling og generelle interiørfag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har kunnskap om konseptutvikling i kommersiell sammenheng i offentlig rom.
 • har kunnskap om designhistorie fra ca. 1850 og mot moderne tid
 • har evne til å anvende farger og materialer i et stilhistorisk perspektiv
 • har kunnskap om hva som påvirker et budskap
 • har kunnskap om eksponeringsteknikker i kommersielle rom og offentlige rom
 • har evne til å tilpasse en gitt profil i et lokale

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan bruke kreative metoder til å utnytte potensialet i et konsept
 • kan gjenkjenne de karakteristiske formuttrykk som kjennetegner en stilperiode
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • kan planlegge butikklokale for eksponering med en gitt problemstilling 

 

Generell kompetanse:

 • kan bruke kreative metoder i konseptutvikling
 • kan reflektere over og bruke designhistorie i sitt arbeid som formgivere.
 • kan foreslå og ta stilling til stilhistoriske elementer i et moderne bomiljø
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid.
 • forstår betydningen kommunikasjon har i en kulturell kontekst
 • kan tilrettelegge rom/ areal for eksponering og salg av varer og tjenester som er tilgjengelig for alle målgrupper

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelsere og kundeoppdrag.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

 • Lerdal Erik, Slagkraft, Kapittel 9 og 12, Gyldendal Akademisk 2007

ISBN: 9788205362864

 • Ching, Francis D.K. & C Binggeli, Interior Design, Illustrated. Kapittel 2, 5 og 7, John Wiley and Sons Ltd 2012

ISBN: 9781118090718

 • Hjelde Gunnar, Stil og Interiør, Kapittel 8, Novus forlag 2004 ISBN:82-7099-371-9
 • NBI 220.300 Universell utforming. Oversikt

Samlet sidetall/pensum

Sidetall: 208

Anbefalt litteratur

 • Glambæk, Ingeborg. Om kunst de siste 200 år.¿1994.

       ISBN 9788273170057 (8273170055)  

 • NBI 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945
 • NBI 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø