Innhold

I emnet vil studenten møte mer komplekse utfordringer individuelt og i team. Studenten vil opparbeide kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor spesialiserte fagområder i yrket. I dette semesteret vil studenten kunne gjøre rede for sine faglige valg på en profesjonell måte med bruk av faglig terminologi og derfor være i stand til å utveksle synspunkter med andre i yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.

Emnet gir en fordypning i identitetsdesign.

Emnet gir en innføring i prinsipper for universell utforming (U.U.) og en fordypning i digital prototyping, med fokus på animasjonsprinsipper og universell utforming. 

 

I løpet av emnet vil studentene kunne definere en oppgave/utfordring gitt fra en potensiell kunde. Studenten skal kunne omformulere utfordringen til konkrete kommunikasjonsbehov, definert i en kreativ strategi, kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Studenten vil kunne planlegge og gjennomføre komplekse yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltager i gruppe og i trå med etiske krav og retningslinjer.

Studenten vil være i stand til å vurdere eget og andres faglige arbeid samt korrigere denne under veiledning.

Studenten vil se sitt yrkesbetydning i et samfunns og verdiskapningsperspektiv.

 

Emnet består av fire underliggende temaer:

Identitetsdesign gir en fordypning i identitetsdesign. Studenten skriver en kreativ strategi på bakgrunn av en kundebrief. Den kreative strategien danner grunnlaget for valg av identitetsdesign/identitetsbærere/eksponeringsflater.

Digitale prototyper gir en fordypning i digital prototyping, med fokus på animasjonsprinsipper og universell utforming.

Kommunikasjon gir grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.  Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører. Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng. I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid

Interaksjonsdesign Frontend gir studentene en innføring i front-end utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten...

 • har kunnskap om hvordan man tar faglig valg på bakgrunn av en kreativ strategi
 • har kunnskap hvordan man formidler en bedrifts verdier visuelt og gjennom valg av eksponeringsflater
 • har kunnskap om hvordan et firma eller tjeneste fremstår helhetlig gjennom ulike eksponeringsflater og treffpunkter
 • har kunnskap om hvordan man arbeider etter og setter sammen en designmanual
 • har kunnskap om bærekraftighet
 • har kunnskap om hvilke fargesystemer som benyttes til ulike eksponeringsflater
 • har kunnskap om hvordan man vurderer sin egen jobb sett opp mot gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om ulike teknikker og verktøy for digital prototyping
 • kjenner til bruk av animasjon i et brukergrensesnitt
 • kjenner til universell utforming i digitale kanaler
 • kunnskap om hvordan man, gjennom kommunikasjon med andre, lærer om andres roller og verdier og utvikler evnen til å reflektere over hvem vi er
 • har kunnskap om om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler vår identitet i samhandling med andre
 • har kunnskap om hva som påvirker et budskap
 • har kjennskap til kultur som meningsfellesskap
 • har kjennskap til historikken til web teknologier og utviklingen av web standarder gjennom de siste 25 år. Samt å kjenne til viktige personer og organisasjoner som har styret webbens utvikling
 • kan nøkkelbegreper og prinsipper relatert til front-end og back-end utvikling
 • har kunnskap om utvikling av front-end design
 • har kunnskap om Html5 og CSS3 til bruk i front-end utvikling og design

Ferdigheter: 

Kandidaten...

 • kan ta faglig valg på bakgrunn av en kreativ strategi
 • kan utvikle identitetsbærere på bakgrunn av kreativ strategi
 • kan bedømme og drøfte egne valg sett opp mot tilsvarende løsninger i samfunnet
 • kan diskutere faglige valg med andre yrkesutøvere
 • kan trekke konklusjoner basert på research og sammenligninger
 • kan argumentere faglig for sine valg til andre yrkesutøvere og oppdragsgiver
 • kan utforme en identitetsdesign på bakgrunn av en brief
 • kan velge og utforme trykte og digitale eksponeringsflater på bakgrunn av en kreativ strategi
 • kan kartlegge treffpunkter mellom avsender og kunde gjennom en «kundereise»
 • kan utforme identitetsdesign med mål om å fremstå helhetlig på ulike eksponeringsflater og treffpunkter
 • kan reflektere over egne og andres løsninger opp mot gjeldene normer og regler for identitet
 • kan lage en designmanual med regler og forklaring til identitetsdesignet
 • kan utvikle prototypen til et interaktivt grensesnitt med fokus på universell utforming
 • kan anvende UX / UI design prinsipper for og planlegge og designe et bruker sentrisk design
 • kan etablere systemer for informasjonsarkitektur
 • kan utforme digitale prototype med det mest hensiktsmessige verktøyet
 • kan gjenkjenne og anvende budskap i media og populærkultur innenfor eget fagfelt
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • kan benytte HTML5 og CSS 3 til å utvikle og designe digitale løsninger
 • kan kode enkle responsive nettløsninger med bruk av web standarter
 • kan anvende relevante verktøy for feilsporing og validering av front-end kode
 • kan kjenne til og kunne anvende bransje standarder i utviklingen av en webside som dynamisk tilpasser seg de forskjellige skjerm størrelsene

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan utføre alle ledd i utviklingen av en identitet
 • kan tolke en brief og omsette den til en identitet
 • kan legge til rette for miljøhensyn i utformingen av identitet
 • kan utforme digitale prototyper med fult fungerende brukergrensesnitt. Prototypen skal vise funksjonaliteten på ulike digitale flater og tilfredsstille krav til universell utforming
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • har kunnskap om hvilke betydning kommunikasjon har i en kulturell kontekst
 • kan utforme en prototype og videreutvikle denne til en fungerende responsiv nettløsning ved bruk av HTML5 og CSS3 

Emnet inngår i

Grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeide med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

216 undervisningstimer

585 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag, gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell Identitet Abstrakt forlag ISBN 82-7935-149-3 Antall sider: 287 Pris: 485,-

Ian RobinsonAfter Effects CC Essential Training (Video) Lynda.com (Video) Tuts+ CGI URL: http://www.lynda.com/After-Effects-tutorials/After-Effects-CC-Essential-Training/122431-2.html

Dave ScotlandWelcome to After Effects URL: http://cgi.tutsplus.com/series/welcome-to-after-effects--ae-28707

Charles YeagerUsing After Effects for UI Animation Prototypes (Video) Tuts+ Webdesign URL: http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-after-effects-for-web-animation-prototypes--cms-21451

Zygmunt Bauman og Tim May. 2007. Å tenke sosiologisk Abstrakt forlag

ISBN 9788279350439 Antall sider: 248 Pris: 365,-

Øyvind Dahl.2013. Møter mellom mennesker Gyldendal akademisk ISBN 9788205446847 Antall sider: 313 Pris: 399,-

Jeff Johnson. 2010. Designing with the Mind in Mind Elsevier Science/Burlington ISBN 9780080963020 Antall sider: 250 Pris: 419,-

Samlet sidetall/pensum

1098

Anbefalt litteratur

Garrett, Jesse James. 2003. The elements of user experience : Usercentered design for the web New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders ISBN: 9780321683687 Antall sider: 192 Pris: 379,-

Jon Duckett. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites John Wiley & Sons inc. ISBN-10: 1118008189 Sidetall: 512 Pris: ca. 130.- Nok

Ethan Marcotte.2011. Responsive Web Design (Brief Books for People Who Make Websites) ISBN-10: 098444257X Sidetall: 150 Pris: ca. 150.- Nok

Smashing Magazine GmbHethinking UX 2013 SBN (PDF): 978-3-94454048-1

ISBN (EPUB): 978-3-94454049-8 Sidetall: 62 Pris: 40.- Nok