Innledning

I dette emnet videreutvikler studentene sin forståelse av kompleksiteten til langvarige smerter og hvordan de som osteopater kan hjelpe pasientene til å håndtere smertene sine. Emnet utforsker ulike elementer av det kliniske møtet og hvordan ulike faktorer kan påvirke en behandlingssituasjon. Studentene lærer mer om hvordan osteopater kan hjelpe pasienter med å håndtere ulike helseplager. Emnet gir studentene en innføring i radiologi og kliniske retningslinjer for radiologiske undersøkelser. I tillegg gir emnet en innføring i fysisk aktivitet og ernæring som helsefremmende tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om de multidimensjonale aspektene av smerteopplevelsen og faktorer som påvirker utviklingen og vedlikeholdelsen av langvarige smerter
 • har bred kunnskap om hvordan osteopatiske prinsipper og modeller kan integreres i både en sykdomsorientert og en helseorientert tilnærming
 • har kunnskap om hva som påvirker pasient-terapeut interaksjonen og ulike faktorer som kan påvirke en behandlingssituasjon
 • har kunnskap om pasientundervisning og selv-håndtering av smerter
 • kjenner til ulike radiologiske undersøkelsesmetoder, deres anvendelsesområde, kliniske retningslinjer for bruk av bildediagnostikk og forstår bildediagnostiske beskrivelser
 • kjenner til forholdet mellom ernæring, ernæringsstatus og den effekten det har på, eller ved utvikling av, overvekt, muskel-skjelett problemer og livsstilssykdommer
 • kjenner til ulike treningsprinsipper og hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan på bakgrunn av en anamnese, klinisk- og osteopatisk undersøkelse planlegge, gjennomføre, evaluere og justere en multimodal behandlingsplan til å passe pasientens kliniske problemstilling
 • kan anvende og tilpasse manuelle behandlingsteknikker, aktive behandlingstiltak og pasientundervisning til ulike pasientpopulasjoner
 • kan sette bildediagnostiske beskrivelser i sammenheng med symptomer og kliniske funn og forklare bildediagnostiske beskrivelser til pasient på en måte pasienten forstår
 • kan formidle råd om fysisk aktivitet og anvende grunnleggende treningsprinsipper i planlegging av helsefremmende tiltak
 • kan gi pasienten enkel, men kunnskapsbaserte kostråd og henvise pasienten til ernæringsfysiolog for tilstander og situasjoner der det er nødvendig for helsefremmende adferd

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over hvor sammensatt utviklingen og vedlikeholdelsen av langvarige smerter er, identifisere faktorer som vil påvirke prognosen i negativ retning og utføre ulike tiltak for å motvirke dette
 • kan reflektere over rollen fysisk aktivitet og trening har hos pasienter med smerte, funksjonsnedsettelse og sykdom, og gjennom dette drive helsefremmende arbeid
 • kan selvstendig integrere osteopatisk teori og kunnskap med smertevitenskap i planlegging og behandling av pasienter i alle aldre
 • har forståelse for rollen ernæring har hos pasienter med smerte, funksjonsnedsettelse og sykdom, og kan gjennom dette drive helsefremmende arbeid
 • viser høy grad av tekniske ferdigheter i elementære og avanserte osteopatiske teknikker og kunne tilpasse disse til forskjellige pasienter
 • kan reflektere over egen rolle som osteopat, hvordan terapeut-pasientforholdet og ulike faktorer kan spille inn på utfallet av en behandlingssituasjon

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning (teori og ferdighet) = 78 timer

Selvstudier og ferdighetstrening = 105 timer

Obligatorisk aktivitet =  12 timer

​Eksamen = 72 timer

Totalt antall timer = 267 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.