Innledning

Emnet starter en fordypning i hvordan man som osteopat innen den biopsykososiale forståelsen kan håndtere pasienter i alle aldre med smerter og funksjonsproblemer av ulik grad. Emnet introduserer studentene for pediatri og de lærer om fosterutvikling, fødsel, barnets utvikling, ulike sykdommer og plager og hvordan de kan undersøke og hjelpe barn med ulike plager.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive fosterets og barnets utvikling, samt vanlige sykdommer og lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos barn og unge
  • kan beskrive fødselsprosessen og mulige komplikasjoner under og etter fødsel for barn og mor
  • har bred kunnskap om hvordan den biopsykososiale modellen og osteopatiske prinsipper og modeller kan integreres i tverrfaglig håndtering av mennesker med smerter og plager i muskel- og skjelettapparatet
  • har bred kunnskap om ulike metoder for å kartlegge, måle og evaluere smerte og de ulike aspektene av smerteopplevelsen

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende kliniske tester og manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker for barn og unge, med tilrettelagte målsetninger, samt kommunisere dette til foresatte
  • kan benytte seg av den biopsykososiale modellen og kartleggingsverktøy for å evaluere faktorer som kan være med å skape og opprettholde smerter
  • kan tilpasse en undersøkelses- og behandlingsplan til den individuelle pasienten og gjennomføre denne

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan håndtere mennesker i alle aldre og med ulike lidelser på en trygg og kompetent måte og med et helthetlig menneskesyn, respekt og empati
  • har innsikt i den biopsykososiale modellen og hvor unik og individuell smerteopplevelsen er for hver enkelt pasient og hvordan en osteopat på ulike måter kan kartlegge og hjelpe pasienter med muskel- og skjelettsmerter

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

130 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisere fra prasisfeltet brukes i deler av undervisingen i emnet. Caseoppgaver og andre oppgaver har høy relevans for arbeidslivet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt