Innledning

Læringsutbyttene fra bachelor i osteopati aktualiseres, integreres, prøves i praksis og danner grunnlag for utvikling av ny og praktisk kompetanse.

Veiledet klinisk praksis:

 • Pasienthåndtering under veiledning
 • Journalføring, epikrise og refleksjonsnotater 
 • Etikk og profesjonalisme i klinisk praksis
 • Sikkerhet i undersøkelse og behandling av pasienter i  klinisk praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for teorigrunnlaget til klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse
 • kan gjøre rede for osteopatiske teorier og modeller samt teorigrunnlag for bruk av manuelle behandlingsteknikker
 • kjenner innholdet og følger retningslinjene for veiledet praksis 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan demonstrere kommunikasjonsferdigheter og profesjonalitet relatert til terapeutrollen
 • kan identifisere pasientens aktuelle problem, gjennomføre en strukturert klinisk medisinsk undersøkelse og avgjøre om det er behov for videre utredning i samarbeid med klinikkveileder.
 • kan formulere en basal arbeidshypotese, estimere prognose og implementere en tilstrekkelig behandlingsplan som tar høyde for livsstilsfaktorer som påvirker pasientens helse
 • kan gjennomføre osteopatisk behandling innenfor konsultasjonens tidsramme
 • kan diskutere og analysere pasientkasuistikken med klinikkveileder og medstudenter
 • kan formidle kliniske funn og diskutere behandlingsplan i samråd med pasienten
 • kan beherske ferdigheter innenfor klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse
 • kan beherske og tilpasse et vidt spekter av manuelle behandlingsteknikker utført på ulike pasienter og tilstander

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan benytte seg av kunnskaps- og verdibasert praksis og anvende vitenskapelig dokumentasjon i den kliniske resonnering- avgjørelsesprosessen
 • kan identifisere fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk praksis
 • kan vise respekt for pasienten det utføres osteopatisk behandling på
 • kan utvise generelle og spesielle ferdigheter nødvendig for effektiv og relasjonell kommunikasjon i et terapeut-pasient forhold , samt forstå når henvisning er nødvendig for videre rådgivning og hjelp

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

 • Veiledet praksis ved Studentklinikken  
 • Læring og undervisningsmetodene består av individuell veiledning, gruppearbeid, gruppeundervisning og PBL, kombinert med selvstudier  
 • Alle deler av emnet fokuserer på interaktivitet i kunnskapsutvikling og på interprofesjonell kommunikasjon som bidar til selvbevissthet i yrkesrollen  
 • Studentene får øvelse i den kliniske problemløsning- og beslutningsprosessen relatert til pasientsentrert og evidensbasert praksis

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om

 • 90 % obligatorisk deltakelse i veiledet praksis ved Studentklinikken og 
 • 85 % obligatorisk deltakelse ved ekstern praksis og PBL-undervisning i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 18 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt