Innledning

Emnet bygger på vitenskapsemner innen statistikk, metode og epidemiologi på bachelorgradsnivå

Helsevitenskap

 • Ulike tilnærminger til helseforskning
 • Metoder for vurdering av vitenskapelige studier
 • Forskningens påvirkning av kliniske retningslinjer
 • Integrering av forskning og retningslinjer til klinisk praksis

Forskningsformidling

 • Metoder for skriftlig forskningsformidling
 • Fremgangsmåter for å utvikle og formidle forskning på konferanser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår hvilke forskningsdesign som er egnet til å undersøke kunnskapshull innen helsevitenskap
 • kjenner til typiske sjekklister som brukes for å kritisk vurdere kvaliteten av vitenskapelige studier og forskningsrapporter
 • kjenner til strukturen og ulike format på forskningsrapporter; både i form av vitenskapelige artikler og postere
 • kjenner til fagfellevurdering og publikasjonsprosess

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kritisk vurdere vitenskapelige studier, deres resultater og konklusjoner
 • kan identifisere og implementere kunnskap fra vitenskapelige studier for å informere klinisk praksis
 • kan utarbeide og formidle forskning, samt redegjøre for styrker og svakheter i eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan presist, ved bruk av vitenskapelig språk, kommunisere forskning skriftlig og muntlig
 • kan planlegge og utarbeide forskningsprosjekter
 • kan anvende kunnskap fra vitenskapelige studier og utvikle egen faglig kompetanse gjennom livslang læring

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og workshops, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Arbeidslivstilknytning

Forskning og utvikling er essensielt innen helse, og dette emnet gir god forståelse for tolkning av studier og formidling av egne prosjekt som er relevant for både egen og andre helseutøveres utvikling og praksis. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.