Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Etablering av klinikk / gründervirksomhet
 • Utvikle nye forretningsmodell og forretningsstrategi
 • Introduksjon til markedsføring, og planlegging og gjennomføring av markedsføringstiltak
 • Introduksjon til bedriftsplanlegging, økonomi og regnskapsføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til ulike selskapsformer og hvordan etablere et foretak/selskap
 • kjenner til sentrale begreper innen forretningsmodeller og bedriftsstrategi
 • kjenner til føring av regnskap, budsjettering og daglig drift
 • kjenner til markedsføringens rolle og markedsføringsstrategier for en osteopatisk klinikk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skissere enkle forretningsideer og sette opp en forretningsplan inkludert finansiering
 • kan utarbeide budsjett og årlige driftsplaner
 • kan utarbeide rutiner rundt daglig regnskapsføring og årsregnskap
 • kan iverksette hensiktsmessige markedsførings- og salgsstiltak i relasjon til bedriftsstruktur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan opprette selskapsform, håndtere budsjettplanlegging og regnskapsføring
 • kan forholde seg til god regnskapsskikk og norsk lovverk
 • kan etablere enkle markedsførings- og salgstiltak for økt kundekrets i osteopatipraksisen

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

120 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt