Innhold

 • Sykdomslære med standardbehandling
 • Røde flagg
 • Sosialmedisin
 • Bevegelsesanalyse og funksjonstesting
 • Forskning 
 • Virkningsmekanismer
 • Røntgen, MR
 • Nåleteknikk
 • Triggerpunkter
 • Intramuskulær stimulering (IMS)
 • Sikre/farlige innstikk
 • Råd og veiledning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten.....

 • kan gjøre rede for diagnosen til smertepasienten
 • kan dokumentere kunnskaper fra medisinsk sykdomslære som har betydning for smertepasienten som benytter triggerpunktbehandling og intramuskulær stimulering (IMS)
 • kan gjøre rede for sosiale faktorer som påvirker helse
 • kan gjøre rede for forskning innenfor triggerpunktbehandling og IMS

 

Ferdigheter

Studenten...

 • mestrer anamnese, undersøkelse og behandling
 • mestrer ulike behandlingsmetoder som IMS og triggerpunktbehandling

 

Generell kompetanse

Studenten....

 • kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • kan analysere og begrunne egne vurderinger og handlinger
 • kan aktivt søke nødvendig kunnskap og faglig fornying
 • kan identifisere og analysere betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid

Emnet inngår i

Videreutdanning

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen legges det vekt på problemløsende oppgaver, ferdighetstrening og pasientkonsultasjoner. 

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Det benyttes forelesere og instruktører fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk-metodisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminering

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Anzaldua D. An Acupuncturist's Guide to Medical Red Flags & Referrals. Denver: Blue Poppey Press; 2013.  [S 81-135. 54 sider. Kr 389,-]

Ashina M, Stallknecht B, Bendtsen L, Pedersen JF, Schifter S, Galbo H, et al. Tender points are not sites of ongoing inflammation - in vivo evidence in patients with chronic tension-type headache. Cephalalgia 2003;23(2):109-116. 7 sider. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:TN_wj10.1046/j.1468-2982.2003.00520.x ]

Baldry PE. Acupuncture, Trigger Points and Musculoskeletal Pain. London: Churchill Livingstone; 2005. [385 sider. Kr 749,-]

Gunn CC. The Gunn Approach to the Treatment of Chronic Pain: Intramuscular Stimulation for Myofascial Pain of Radiculopathic Origin. New York: Churchill Livingstone; 1996. [S 3-113. 110 sider. Kr 739,-]

White A, Cummings M, Filshie J. An introduction toWestern medical acupuncture. London: Churchill Livingstone; 2012. [s 17-76 og 93-118. 84 sider. Kr 529,-]

Wisnes AR. Lærebok i biomekanikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2013. [S 39-186. 147 sider. Kr 449,-.]

Digitalt kompendium for «KAT 100 Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering» legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Galacher D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain 2006;10(4):287-333. 46 sider.

Furland AD, Tulder, van MW, Cherkin D, Tsukayama H, Lao L, Koes BW et al. Acupuncture and dry-needling for lower back pain: an updated systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration. Spine 2005;30(8):944-963.19 sider.

Kim TH, Lee CR, Choy TY, Lee MS. Intramuscular stimulation therapy for healthcare: a systematic review of randomised controlled trials. Acupuncture in Medicine 2012;30:286-290. 4 sider.

Kravis MMM, Munk PL, McCain GA, Vellet, AD, Levin MF. MR imaging of muscle and tender points in fibromyalgia. Journal of Magnetic Resonance 1993;3(4):669-670. 1 side.

Kuan TS, Hong CZ, Chen JT, Chen SM, Chien CH. The spinal cord connections of the myofascial trigger spots. European Journal of Pain 2007;11(6): 624-634. 10 sider.

Lucas N, Macaskill P, Irwig L, Moran R, Bogduk N. Reliability of Physical Examination for Diagnosis of Myofascial Trigger Points: A Systematic Review of the Literature. The Clinical Journal of Pain 2009;25(1):80-89. 9 sider.

May A. Chronic pain may change the structure of the brain. Pain 2008;137(1):7-15. 8 sider

Mense S, Simons D, Russel IJ. Central Nervous Mechanisms of Muscle Pain: Ascending Pathways, Central Sensitization, and Pain-Modulating Systems. I: Muscle Pain, Understanding its nature, diagnosis and treatment. New York: Lippincott Williams and Wilkins;  2001. [S. 107-168. 61 sider.]

Mika J, Obara I, Przewlocka B. The role of nociceptin and dynorphin in chronic pain: Implications of neuro-glial interaction. Neuropeptides 2011;45(4):247-261. 14 sider

Ro JY, Lee JS, Zhang Y. Activation of TRPV1 and TRPA1 leads to muscle nociception and mechanical hyperalgesia. Pain 2009;144(3): 270-277. 7 sider.

Sciotti VM, Mittak VL, DiMarco L, Ford LM, Plezbert J, Santipadri E et al. Clinical precision of myofascial trigger point location in the trapezius muscle. Pain 2001;93(3):259-266. 7 sider.

Treister R, Pud D, Richard PE, Laiba E, Gershon E, Haddad M et al. Associations between polymorphisms in dopamine neurotransmitter pathway genes and pain response in healthy humans. Pain 2009;147(1-3):187-193. 6 sider.

Woolf  CJ. Dissecting out mechanisms responsible for peripheral neuropathic pain: Implications for diagnosis and therapy. Life Sciences 2004;74(21):2605-2610. 5 sider.

Samlet sidetall/pensum

984 sider

Anbefalt litteratur

Ingen