Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Læringsutbyttene fra bachelor i osteopati og KVU4100 og OTB4100 aktualiseres, integreres, prøves i praksis og danner grunnlag for utvikling av ny og praktisk kompetanse.

Veiledet klinisk praksis:

 • Pasienthåndtering under veiledning
 • Journalføring, epikriser og klinisk refleksjon
 • Etikk og profesjonalisme i klinisk praksis
 • Sikkerhet og rasjonalitet i undersøkelse og behandling av pasienter i klinisk praksis
 • Effektiv og kompetent osteopatisk behandling i den biopsykososiale kontekst

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om basalmedisinske fag (anatomi, fysiologi, nevrologi og patologi) og sammenhenge dette har for osteopatiske teorier, prinsipper og metoder
 • kan gjøre rede for teorigrunnlaget til klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse, og vise evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor temaene
 • kan gjøre rede for osteopatiske behandlingstilnærminger og behandlingsteknikker
 • kan gjøre rede for antatte virkningsmekanismer for osteopatiske behandlingstilnærminger og manuelle behandlingsteknikker
 • kjenner til innholdet og følge Retningslinjer for Studentklinikken  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om osteopatiske teorier, prinsipper og modeller i håndteringen av pasienter
 • kan identifisere og analysere pasientens aktuelle problem, planlegge og gjennomføre en dekkende anamnese, strukturert klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse og avgjøre om det er behov for videre utredning eller annen terapi enten i kombinasjon med eller i forkant av osteopatisk behandling
 • kan planlegge og gjennomføre en dekkende osteopatisk undersøkelse på pasienter
 • kan formulere en arbeidshypotese, estimere prognose og implementere en tilstrekkelig behandlingsplan som tar høyde for etiske betraktninger og livsstilsfaktorer som påvirker pasientens helse
 • mestrer et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, og kan tilpasse disse til forskjellige pasientgrupper og tilstander
 • kan kommunisere med relevant helsepersonell angående medisinske problemstillinger og diskutere tverrfaglige tiltak
 • kan diskutere fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk praksis med veileder og medstudenter  

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan praktisere som selvstendig, trygg og effektiv osteopat for pasienter 
 • kan reflektere over og begrunne valg av osteopatisk behandlingstilnærming og teknikker og sette disse i relasjon til osteopatiske prinsipper, konsepter og modeller, samt pasientens aktuelle problem, hverdag og livsstil
 • kan anvende ulike kommunikasjonsferdigheter med pasient og opptre profesjonelt relatert til terapeutrollen
 • kan anvende kunnskaps- og verdibasert praksis og vise god evne til refleksjon i egen utviklingsprosess
 • kan anvende en "person-sentrert" tilnærming til pasienter og kartlegge psykososiale forhold og adressere dette på en rasjonell måte
 • kan delta aktivt i den daglige klinikkdriften gjennom daglige rutiner som rydding og vask av materiell, samt aktiviteter rundt pasientrekruttering 

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

 • Veiledet praksis ved Studentklinikken  
 • Læring og undervisningsmetodene består av individuell veiledning, gruppearbeid og gruppeundervisning, kombinert med selvstudier  
 • Alle deler av emnet fokuserer på interaktivitet i kunnskapsutvikling og på interprofesjonell kommunikasjon so bidarer til selvbevissthet i yrkesrollen  
 • Studentene får øvelse i den kliniske problemløsning- og beslutningsprosessen relatert til pasientsentrert og evidensbasert praksis

Anbefalt tidsbruk

430 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 90 % deltakelse i veiledet praksis ved Studentklinikken og 85 % deltakelse ved ekstern praksis og PBL-undervisning i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinær gjennomføring.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: inntil 120 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Klinisk medisinsk utstyr, journalpapir, notatblokk

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av mappevurdering: Kontinuasjon gjennomføres som en 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Emnet kan kontinueres begge semester.

Pensumlitteratur

Dow C M, P A Roche og S Ziebland. "Talk of frustration in the narratives of people with chronic pain." Chronic Illness, 8(3): 176-191. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Sage): http://chi.sagepub.com/content/8/3/176 ]

Gelhaus, P. 2012. "The desired moral attitude of the physician: (II) compassion." Med Health care and Philos, 15:397-410. [Legges ut på Canvas ved studiestart]

Gelhaus, P. 2013. "The desired moral attitude of the physician: (III) care."Med Health care and Philos, 16:125-139. [Legges ut på Canvas ved studiestart]

Retningslinjer for veiledet praksis ved Institutt for helsefag, Høyskolen Kristiania. Tilgjengelig elektronisk.

Samlet sidetall/pensum

450 sider

Anbefalt litteratur

Higgs J, Jones M, Loftus S og Christensen N. 2018. Clinical Reasoning in the Health Professions. 4 utg. Amsterdam: Elsevier. ISBN: 9780702062247. Totalt 532 sider.

Thornquist, E. 2009. Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal. 2 utg. Kap. 13-16. ISBN: 9788205387195. Totalt 110 sider.

Douglas G, Nicol F, Robertson C, red. 2018. Macleod's clinical examination. 14. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. 400 s. ISBN:9780702069932

Dutton M. 2011. Dutton's orthopedic survival guide: managing common conditions. New York: McGraw-Hill. 1045 s. ISBN: 9780071715102.

Hofmann, B. Hva er sykdom? 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademiske; 2014. 229 s. ISBN 9788205474468.

Goodman C, Lazaro RT, Heick J.  Differential diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 6.utg. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2017. 784 s. ISBN 9780323478496. kap 1-13.

Jamison JR. 2011. Patient education and wellness: a handbook for manual therapists. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. ISBN: 978-0702040412

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier; 2011. 325 s. ISBN: 9780702033872 

Kumar PJ, Clark ML. 2012. Kumar og Clark's clinical medicine. 9. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s. ISBN: 9780702066016

Mumenthaler M, Mattle H. 2017. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. New York: Thieme Verlag. ISBN: 9783131364524 .

Jones, C. Becoming a reflective practitioner. 5.utg. New Jersey: Wiley Blackwell; 2017. 376 s. ISBN 978-1-119-19392-0

Merknader

Anbefalt forkunnskap for dette emnet er Klinisk veiledning og utvikling I.