Innhold

Læringsutbyttene fra bachelor i osteopati aktualiseres, integreres, prøves i praksis og danner grunnlag for utvikling av ny og praktisk kompetanse.

Veiledet klinisk praksis:

 • Pasienthåndtering under veiledning
 • Journalføring, epikrise og refleksjonsnotater 
 • Etikk og profesjonalisme i klinisk praksis
 • Sikkerhet i undersøkelse og behandling av pasienter i  klinisk praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for teorigrunnlaget til klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse
 • kan gjøre rede for osteopatiske teorier og modeller samt teorigrunnlag for bruk av manuelle behandlingsteknikker
 • kjenner innholdet og følger retningslinjene i Håndbok for Studentklinikken

Ferdigheter

Studenten...

 • kan demonstrere kommunikasjonsferdigheter og profesjonalitet relatert til terapeutrollen
 • kan identifisere pasientens aktuelle problem, gjennomføre en strukturert klinisk medisinsk undersøkelse og avgjøre om det er behov for videre utredning i samarbeid med klinikkveileder.
 • kan formulere en basal arbeidshypotese, estimere prognose og implementere en tilstrekkelig behandlingsplan som tar høyde for livsstilsfaktorer som påvirker pasientens helse
 • kan gjennomføre osteopatisk behandling innenfor konsultasjonens tidsramme
 • kan diskutere og analysere pasientkasuistikken med klinikkveileder og medstudenter
 • kan formidle kliniske funn og diskutere behandlingsplan i samråd med pasienten
 • kan beherske ferdigheter innenfor klinisk medisinsk, ortopedisk og nevrologisk orienterende undersøkelse
 • kan beherske og tilpasse et vidt spekter av manuelle behandlingsteknikker utført på ulike pasienter og tilstander

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan benytte seg av kunnskaps- og verdibasert praksis og anvende vitenskapelig dokumentasjon i den kliniske resonnering- avgjørelsesprosessen
 • kan identifisere fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk praksis
 • kan vise respekt for pasienten det utføres osteopatisk behandling på
 • kan utvise generelle og spesielle ferdigheter nødvendig for effektiv og relasjonell kommunikasjon i et terapeut-pasient forhold , samt forstå når henvisning er nødvendig for videre rådgivning og hjelp

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

 • Veiledet praksis ved Studentklinikken  
 • Læring og undervisningsmetodene består av individuell veiledning, gruppearbeid, gruppeundervisning og PBL, kombinert med selvstudier  
 • Alle deler av emnet fokuserer på interaktivitet i kunnskapsutvikling og på interprofesjonell kommunikasjon som bidar til selvbevissthet i yrkesrollen  
 • Studentene får øvelse i den kliniske problemløsning- og beslutningsprosessen relatert til pasientsentrert og evidensbasert praksis

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har erfaring fra arbeid med pasienter.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 18 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. [ISBN: 9780781766715.  Kap. 9, 17-19, 56-58, 60-73 . Totalt 170 sider]

Crossley KM, Stefanik JJ, Selfe J, et al. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. Br J Sports Med 2016;50:839-843. [Elektronisk tilgjengelig gjennom BMJ journals: http://bjsm.bmj.com/content/50/14/839.long ]

Crossley KM, van Middelkoop M, Callaghan MJ, Collins NJ, Rathleff MS, Barton CJ. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions (exercise, taping, bracing, foot orthoses and combined interventions).Br J Sports Med 2016;50: 844-852. [Elektronisk tilgjengelig gjennom BMJ journals [Elektronisk tilgjengelig gjennom BMJ journals: http://bjsm.bmj.com/content/50/14/844.long ]

*Fontera WR, Silver Jk, Rizzo TD. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd edition. Expert Consult; 2014. [ISBN: 9781455775774 Section 1-9 totalt 390 sider]

Hoffamn TC, Montori VM, Mar CD et al. The Connection Between Evidence-Based Medicine and Shared Decision Making. JAMA. 2014 Oct;320(13):1295-1296, 2 sider. [Elektronisk tilgjengelig gjennom the JAMA network: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1910118 ]

Montori VM, Brito JP, Murad MH. The optimal Practice of Evidence Medicine. Incorporating Patient Preferences in Practice Guidelines. JAMA. 2013 Dec;310(23):2503-2504, 2 sider. [Elektronisk tilgjengelig gjennom the JAMA network: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1763247 ]

*Bøker som har vært pensum på tidligere emner. 

Digitalt kompendium for "KVU4100 Klinisk veiledning og utvikling 1" legges ut av emneansvarlig på læringsplattformen og inneholder:

Campbell W, Breivik H, Nicholas MK.  Clinical Pain Management. Practice and Procedures. 2.ed. Hodder Arnold; 2008. [ISBN 9780340940068 Kap 9. 12 sider]

P. Gelhaus. The desired moral attitude of the physician: (I) empathy. Med Health care and Philos. 2012 May;15(2):103-13. doi: 10.1007/s11019-011-9366-4(2012). 

Samlet sidetall/pensum

575 sider

Anbefalt litteratur

Higgs J, Jones M, Loftus S, Christensen N. Clinical Reasoning in the Health Professions. 3rd ed.. Butterworth-Heinemann; 2008. ISBN: 9780702041426.

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clarks clinical medicine. 8. rev utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s.ISBN: 9780702044991