Innledning

Emnet skal gi studenten en kompetanse i å prosjektere, simulere, analysere og kalibrere lydsystemer for studio- og scene. Studenten gis praktiskteoretiske innføringer i ulike verktøy, teknikker og metoder brukt for å ivareta profesjonell funksjonalitet for både faste og turnerende lydsystemer. Gjennom ulike praktiske oppgaver skal studenten bygge erfaringsgrunnlag for selv å kunne utføre slikt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

 • ha god kunnskap om de ulike bestanddelene i et lydsystem og hvordan disse virker sammen

 • ha kunnskap om metoder og verktøy for simulering, analyse og kalibrering av lydsystemer

 

Ferdigheter - kandidaten skal

 • kunne prosjektere lydinstallasjoner for studio og scene i tråd med profesjonell praksis og kunne vurdere ulike løsninger opp mot ulike behov

 • simulere og derav prosjektere høyttaleroppsett for scenesituasjoner ved bruk av programmet MAPP Online.

 • analysere og kalibrere lydsystemer ved hjelp av programmene Smaart og Fuzzmeasure

 

Generell kompetanse - kandidaten skal

 • ha innsikt i hvordan egenskaper til et lydsystem påvirker arbeidsforhold og lytteopplevelse for brukere og publikum

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med praktisk-teoretiske masterclasser og oppgaveveiledning. Gjennom semestret arbeider studenten systematisk med fem selvstendige deleksamener tilrettelagt for de læringsmomenter som til enhver tid introduseres. Deleksamenene har følgende tematikk:

 • Prosjektere lydinstallasjon av et analogt musikkstudio etter profesjonelle normer

 • Prosjektere et musikkstudio basert på Audio over IP

 • Prosjektere lydkabling for en konsertscene

 • Foreslå høyttaleroppsett for to ulike scenesituasjoner basert på simuleringer

 • Analysere og kalibrere et FOH høyttaleroppset

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 70 timer

Gjennomføring av eksamen - 0 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Studentene får i undervisningen tilgang til programvaren MAPP Online, SMAART og Fuzzmeasure samt annet nødvendig utstyr for å løse oppgavearbeidet. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne hodetelefoner for undervisning i skolens Mac-lab.

Obligatorisk aktivitet

Ingen

Eksamen

Eksamen gis som fem selvstendige skriftlige deleksamener som alle må vurderes til bestått før emnet som et hele anses som bestått.

 

Oppgavene leveres ut ved semesterstart, og innlevering skjer fordelt ut over semesteret i tråd med undervisning og en egen innleveringsplan som følger oppgavesettet. Hvert arbeid vurderes selvstendig av den lærer som har hatt ansvaret for undervisningens ulike deler.

 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet undervises i sin helhet på engelsk dersom programmet har innvekslingsstudenter.