Innledning

Studentens kompetanse i arbeide med populærmusikk gjennom de foregående emnene Musikkproduksjon 3 og 4 skal nå videreutvikles gjennom å lære metoder og teknikker for innspilling og miks av jazz og klassisk musikk, både i musikkstudio og på location. Emnet skal således gi studenten et bredere erfaringsgrunnlag for selvstendig arbeide innen flere musikalske sjangre og med en bredere instrumental erfaring. Emnet skal også gi studenten en innføring i flerkanals musikkproduksjon (5.1).

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal
· vise god kunnskap om musikkinnspillinger på location så vel som i studio og kjenne til muligheter og begrensninger gitt av akustiske forhold.
· vise god kunnskap om prosesser, metoder, verktøy og teknikker benyttet til innspilling av ulike musikalske sjangre.
· kjenne til muligheter og begrensninger gitt av ulike avspillingsformater fra mono til surround (5.1).

 Ferdigheter - kandidaten skal
· gjennomføre musikkproduksjoner i både stereo og surround innen ulike sjangre på en selvstendig måte i tråd med god praksis.
· vurdere ulike prosesser, metoder, verktøy og teknikker og treffe begrunnede valg ut fra produksjonssituasjoners ulike behov.
· reflektere over egen faglig utøvelse og derav kunne justere egen praksis.

 Generell kompetanse - kandidaten skal
· vise forståelse for andre fagfunksjoner og produksjonsmessige problemstillinger, kunne utveksle synspunkter med andre og bidra til gode løsninger.
· kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår.
· kjenne til og skriftlig kunne formulere et abstract for å beskrive en prosess.

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med praktisk-teoretisk gruppeundervisning, masterclasser og prosjektveiledning i høyskolens musikkstudioer, scener og på ulike locations. Gjennom semestret arbeider studenten systematisk med obligatoriske oppgaver og prosjektarbeid tilrettelagt for de læringsmomenter som til enhver tid introduseres.

Det praktiske arbeidet skal underveis dokumenteres i en individuell arbeidsmappe for den enkelte student og danner grunnlag for vurdering i emnet.

Studentene har også tilgang til 5 musikkstudioer av internasjonal kvalitet, portable innspillingsrigger, en liten scene og 2 Mac-laber ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer og scener eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer
Selvstudium - 25 timer
Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 100 timer
Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 45 timer
Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner for undervisning i skolens Mac-lab.

Obligatorisk aktivitet

Ingen

Eksamen

Individuell mappe-eksamen med utgangspunkt i en arbeidsmappe bestående av fem obligatoriske innleveringer fordelt over semesteret. Innleveringene defineres ved semesterstart og mappen skal være komplett og gjennomarbeidet innen utgangen av semesteret. Mappen vil bli vurdert av fagstab.

 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet undervises i sin helhet på engelsk dersom programmet har innvekslingsstudenter.