Innledning

Som en naturlig videreføring av emnet Musikkproduksjon 3; med et faglig fokus på innspilling og forsterkning av akustisk basert populærmusikk; skal emnet Musikkproduksjon 4 gi studenten en grundig praktisk-teoretisk forståelse av lyd- og musikkarbeid i musikkstudio og på scenen med et faglig fokus på mikseprosessen i populærmusikk.

Studenten gis en grundig gjennomgang av ulike prosesseringsverktøy, metoder og teknikker for musikkmiks, både i samtid så vel som i et historisk perspektiv. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid, praktiske oppgaver og eget arbeid skal studenten videreutvikle sin kompetanse i kreativt og kunstnerisk arbeid med musikkproduksjoner med den målsetning å kunne planlegge, gjennomføre og bidra konstruktivt i utvikling og/eller formidling av musikkproduksjoner av profesjonell interesse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har god kunnskap om metoder, teknikker og teknologier særlig knyttet til lydmiks av musikk.
  • har kjennskap til fagområdets historie, tradisjoner og teknologiske så vel som produksjonsmessige utvikling.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende profesjonelle studio- og scenemiljøer i kreativt og kunstnerisk arbeid med musikkproduksjoner med den målsetning å kunne planlegge, gjennomføre og bidra konstruktivt i utvikling og/eller formidling av musikkproduksjoner av profesjonell interesse
  • kan gjennom egne undersøkelser kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff på konkrete problemstillinger og anvende dette til å videreutvikle egen praksis

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise forståelse for andre fagfunksjoner og produksjonsmessige problemstillinger, kan utveksle synspunkter med andre og bidra til gode løsninger.
  • kan formidle sentrale problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

2 årig påbygging til Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, masterclasses og prosjektveiledning i skolens musikkstudioer og scener. Gjennom semestret arbeider studenten systematisk med obligatoriske oppgaver og prosjektarbeid tilrettelagt for de læringsmomenter som til enhver tid introduseres. Det praktiske arbeidet samles i en produksjonsmappe som dokumenterer den enkelte students arbeid. Produksjonsmappen danner ved emneslutt grunnlaget for eksamen i emnet.

Studentene har også tilgang til 5 musikkstudioer av internasjonal kvalitet, en liten scene og 2 Mac-laber ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer og scener eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 96 timer

Selvstudium - 139 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 70 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 54 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 41 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (produksjon) og en muntlig eksamen

Semesteroppgave varighet: Semesteret

Muntlig varighet: 45 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.