Innledning

Emnet er forankret i den praksis som er kommet frem av forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet siden 60-tallet, og skal gi studenten en god praktisk-teoretisk forståelse av lyd- og musikkarbeid i musikkstudio og på scenen med et fokus på innspilling og forsterkning av akustisk basert populærmusikk.

 

Studenten gis en grundig gjennomgang av profesjonelle lydfasiliteters infrastrukturer, mikrofonteknikker, redigeringsteknikker og innspillingsmetoder. Studenten får også undervisning og veiledning i musikkmiks og mastring, men dette blir grundigere gjennomgått i emnet Musikkproduksjon 4.

 

Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid, praktiske oppgaver og selvstudium skal studenten utvikle sin kompetanse i bruk av profesjonelle fasiliteter; herunder lydtekniske verktøy, metoder og teknikker; så vel som hvordan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • vise god kjennskap til infrastruktur og lydverktøy brukt i profesjonelle studio- og scenemiljøer så vel som om de begrensninger og muligheter akustiske forhold gir.

  • vise god kunnskap om metoder, teknikker og teknologier særlig knyttet til innspilling og forsterkning av akustiske instrumenter.

 

Ferdigheter - kandidaten skal

  • anvende profesjonelle studio- og scenemiljøer på en sikker og selvstendig måte i tråd med god praksis

  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse - kandidaten skal

  • vise forståelse for andre fagfunksjoner og produksjonsmessige problemstillinger, kunne utveksle synspunkter med andre og bidra til gode løsninger

  • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med praktisk-teoretisk gruppeundervisning, masterclasser og prosjektveiledning i høyskolens musikkstudioer og scener. Gjennom semestret arbeider studenten systematisk med obligatoriske oppgaver og prosjektarbeid tilrettelagt for de læringsmomenter som til enhver tid introduseres. Det praktiske arbeidet samles i en produksjonsmappe som dokumenterer den enkelte students arbeid. Produksjonsmappen danner ved emneslutt grunnlaget for eksamen i emnet.

 

Studentene har også tilgang til 5 musikkstudioer av internasjonal kvalitet, en liten scene og 2 Mac-laber ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer og scener eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 116 timer

Selvstudium - 174 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 70 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 16 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner.

Obligatorisk aktivitet

Ingen.

Eksamen

En individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i en produksjonsmappe.

 

Produksjonsmappen skal inneholde en arbeidssamling bestående av totalt 7 obligatoriske innleveringer fordelt over semesteret hvorav en individuell selvvalgt produksjon, samt en avsluttende skriftlig individuell refleksjon over egen faglig utvikling i emnet. De 7 obligatoriske innleveringene defineres ved semesterstart og produksjonsmappen skal være komplett og gjennomarbeidet god tid før muntlig eksamen.

 

I løpet av sensur skal sensor i samråd med den enkelte kandidat oppsummere

kandidatens styrker og svakheter, faglig utvikling og videre arbeid neste semester.

 

Varighet opp til 45 minutter.

 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.