Innledning

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i og forståelse for lydprogrammering med utgangspunkt i både visuell dataflytprogrammering og tekstbasert programmering. Studenten gis en innføring i prinsipper og former for digital signalprosessering og hvordan disse kan realiseres ved hjelp av programmet Max. Videre skal studenten også opparbeide en forståelse av prinsipper for tekstbasert programmering.

 

Gjennom praktiskteoretisk utforsking skal studenten få en innføring i å kunne utvikle egne programmer spesialtilpasset ulike fremførings- og produksjonssituasjoner samt en grunnleggende innføring i hvordan lydprogrammering kan benyttes i forbindelse med forskning og utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

 • ha kunnskap om grunnleggende prinsipper og strukturer for visuell dataflytprogrammering samt grunnleggende prinsipper for tekstbasert programmering.

 • kjenne til hvordan programmering kan brukes som hjelpemiddel i musikkfremføring og lydteknologi.

 • kjenne til grunnleggende teknikker og konsepter for signalprosessering og lydsyntese.

 

Ferdigheter - kandidaten skal

 • kunne anvende programmet Max for enkel digital signalprosessering.

 • kunne anvende tekstbaserte programmeringsspråk som JavaScript integrert i Max.

 • kunne beherske relevante faglige teknikker og uttrykksformer, som nøstede IF/ELSE-betingelser og FOR/WHILE-løkker.

 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

 • kunne bruke programmeringskunnskap for å analysere og løse problemsstillinger.

 

Generelle kompetanser - kandidaten skal

 • ha innsikt i begrensninger og muligheter innen faget.

 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstilling og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

 • ha kjennskap til hvordan feltet lydprogrammering kan inngår som en del av FoU- og KU-virksomhet.

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsaktiviteter

Seminarundervisning i form av 7 workshops, hver på en hel dag (6 undervisningstimer). Hver workshop vil kombinere forelesningsbasert undervisning med praktisk arbeid og problemløsning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning ¿ 42 timer

Selvstudium ¿ 76 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper ¿ 32 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen ¿ 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt ¿ 200 timer

Arbeidsverktøy

Undervisning foregår i høyskolens Mac-lab med programvaren Max7 installert. Studentene har tilgang til Mac-lab i hele skolens åpningstid når denne ikke brukes til undervisningsformål ved høyskolen. Studentene anbefales å gå til innkjøp av Max til bruk på egen maskin, men dette er ingen forutsetning.

Obligatorisk aktivitet

For å fremstille seg til eksamen er det et krav at 3 av 4 obligatoriske oppgaver er godkjente i henhold til gjeldende tidsfrister.

Eksamen

Eksamen gis som en sammensatt eksamen som består av følgende elementer:

 

 • En skriftlig individuell eksamen der studenten leverer en egenprodusert kode for løsning av selvvalgt problemstilling

 • En skriftlig individuell eksamen der studenten leverer en dokumentasjon av arbeidet med utvikling av koden, sammen med refleksjon og egenvurdering Omfang 2.000-3.000 ord.

 

Oppgaven med spesifikasjon av krav til problemstilling og dokumentasjon utleveres senest syv uker før innlevering. Koden og den skriftlige delen vurderes som en helhet.

 

Karakterskala: A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet undervises i sin helhet på engelsk dersom programmet har innvekslingsstudenter.