Innledning

Emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk forståelse for digital lydteknologi; herunder datanettverk, audio over IP (AoIP) og andre digitale lydgrensesnitt, samt ulike formater for digital lydproduksjon og distribusjon. Digital lydkvalitet og praktiske anvendelsesområder skal belyses for å tydeliggjøre muligheter og begrensninger i ulike teknologier og formater, og på denne måte hjelpe studenten i å manøvrere i en digitalisert musikkindustri i rivende utvikling med stadig flere aktører.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • kunne gjøre rede for historisk utvikling og beskrive arkitektur og organisering av et datanettverk, samt beskrive ulike protokoller for AoIP og definere og benytte vanlig nettverksterminologi

  • kunne forklare nettverksmodellen TCP/IP generelt og AoIP protokollen DANTE spesielt

  • kunne gjøre rede for tradisjonelle digitale lydgrensesnitt samt formater for digital lydproduksjon og distribusjon; fysiske så vel som elektroniske

  • kunne gjøre rede for sentrale parametere for digital lydkvalitet, herunder ulike dataoppløsninger og datakomprimering, ulike metoder for konstruksjon og dekonstruksjon, samt kjenne til enkle prinsipper for feilkorrigering.

 

Ferdigheter - kandidaten skal

  • kunne benytte TCP/IP-modellen til å analysere den fullstendige gangen i tilkopling til et LAN nettverk

  • kunne sette opp og anvende et enkelte DANTE-nettverk.

  • kunne ta begrunnede avgjørelser knyttet til digitale produksjon- og distribusjonsløsninger for lyd ut fra en gitt praktisk situasjon.

 

Generell kompetanse - kandidaten skal

  • kunne benytte standard verktøy for å finne feil på og rette opp nettverksforbindelser

  • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad basert på forelesninger, men inneholder også praktiske demonstrasjoner og øvinger i gruppe i en av høyskolens Mac-laber.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 150 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 6 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 4 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang til Mac-lab utenom ordinær undervisning hvor aktuelle nettverksløsninger er tilgjengelig. Senere i studieforløpet får studenten også tilgang til et høykvalitets portabelt innspillingsstudio bygd over DANTE.

Obligatorisk aktivitet

For å fremstille seg til eksamen er det et krav at kandidaten har gjennomført og bestått Audinate sin online sertifisering DANTE Level 1 og 2, og kan fremlegge dokumentasjon på dette.

Eksamen

En skriftlig individuell eksamen. Varighet 4 timer. Ingen hjelpemidler.

 

Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.