Innledning

Emnet skal gi studenten grunnleggende oversikt over musikkbransjen og dens ulike delområder, med utgangspunkt i norske forhold og i populærmusikk. Musikkbransjen er i utvikling og omstilling, og emnet skal gi bakgrunnskunnskap og forståelse ut fra ulike perspektiver som organisering, interessenter, forbrukerteknologi, økonomi og estetikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal
· ha kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, formelt og uformelt
· ha kunnskap om bransjens verdikjeder og former for verdiskaping
· ha kunnskap om bransjens økonomiske og kulturpolitiske rammevilkår, og om private og offentlige finansieringsformer
· ha innsikt i samspillet mellom bransjens ulike aktører
· ha grunnleggende kunnskap om opphavsrett og forvaltning av eierskap til musikalske åndsverk
· ha kunnskap om avtaleformer og kontraktsformer

 Ferdigheter - kandidaten skal
· utføre grunnleggende analyser av problemstillinger og utfordringer
· foreta selvstendige vurderinger av aktuelle problemstillinger, og ivareta både kunstneriske og kommersielle perspektiver
· redegjøre for veien fra idé til ferdig produkt

 Generell kompetanse - kandidaten skal
· ha forståelse for sammenhenger og konflikter mellom ulike interesser
· ha forståelse for dynamikken i musikkbransjens forhold til omkringliggende bransjer og industrier
· kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser som kommer til uttrykk gjennom offentlig debatt, bransjerapporter eller forsknings- og utviklingsarbeid

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, og tid avsatt til selvstudium og kollokvier. Det vil også være presentasjoner med gjester fra ulike bransjeorganisasjoner og virksomheter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i forelesninger - 42 timer
Selvstudium og kollokvier - 100 timer
Gjennomføring av eksamen - 58 timer
Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Ingen.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Omfang 3.500 - 4.000 ord. Varighet 1 uke.

Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet henget sammen med Entreprenørskap, som er mer operativt og praktisk rettet.