Innledning

Det avsluttende bachelorarbeidet ved Musikkproduksjon skal gi studenten mulighet til å arbeide med et produksjonsbasert prosjektarbeid. Det ferdige resultatet skal inneholde en praktisk del og en teoretisk del, begge på basis av en individuell problemstilling utformet mot slutten av 5. semester.

Problemstillingen skal beskrive en tematikk eller en faglig utfordring studenten selv har et ønske om å utforske nærmere. Problemstillingen skal relateres til et tydelig avgrenset område innenfor studieprogrammets faglige profil og gi rom for både teoretisk og praktisk utforskning.

Under arbeidet stilles det krav til at studenten, under veiledning, forholder seg til etablert akademisk praksis, samt anvender et individuelt utvalg av både vitenskapelige og kunstneriske metoder. Dette kravet er stilt for å sikre at den enkelte student gjennom siste del av sitt studiearbeid oppnår en personlig innsikt i og erfaring med FoU/KU som hun/han kan ta med seg inn i videre studier eller ut i egen yrkespraksis.

I den teoretiske delen skal studenten anvende vitenskapelig metode for å undersøke, finne mulige løsninger, bekrefte og/eller utfordre tidligere oppfatninger tilknyttet studentens individuelle problemstilling. Det anbefales at studenten både begynner og avslutter arbeidet med den produksjonsbaserte bacheloroppgaven i den teoretiske delen. Grunnlagsdata som er fremkommet gjennom arbeidet, eventuelle nødvendige godkjenninger av Norsk Senter for Forskningsdata og lignende skal leveres som vedlegg til oppgaven.

I den praktiske delen skal studenten anvende kunstnerisk metode for å planlegge og gjennomføre en akustisk basert musikkproduksjon, og gjennom dette vise bred kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagfeltet musikkproduksjon. Dette kan være en plateproduksjon innspilt i studio og/eller på location, en serie med konserter som også må dokumenteres, eller lignende. Arbeidet skal presenteres som ferdig mastret musikk av en lengde på mellom 20 og 30 minutter. Studenten skal også skrive en refleksjon og føre en dagbok (logg) på den produksjonspraktiske delen som skal leveres som vedlegg til oppgaven sammen med Pro Tools sessions. Den produksjonspraktiske delen skal også belyse valgt problemstilling og vil i mange tilfeller kunne inngå som empirisk dokumentasjon i den teoretiske delen av oppgaven. Studenten er selv ansvarlig for å finne en artist (les: soloartist, band, ensemble eller lignende) å arbeide med.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om prosesser, metoder, verktøy og teknikker for kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet musikkproduksjon
  • har kunnskap om vitenskapelig metode og etablert akademisk praksis
  • har gode kunnskaper knyttet til selvvalgt problemstilling

Ferdigheter

Studenten...

  • kan selvstendig planlegge, organisere og gjennomføre en musikkproduksjon på et høyt nivå
  • kan på en selvstendig måte  utforske en problemstilling gjennom både vitenskapelig og kunstnerisk metode for å finne og anvende løsninger til eget arbeid innen musikkproduksjon
  • kan finne relevant informasjon fra forskning, kunstneriske utviklingsarbeid, faglitteratur og andre informasjonsressurser, vurdere ulike kilder og uttrykke seg skriftlig i tråd med etablert akademisk praksis
  • har gode ferdigheter knyttet til selvvalgt problemstilling

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge, organisere og gjennomføre flere arbeidsoppgaver på en strukturert og selvstendig måte over et lengre tidsrom, alene og i samarbeid med andre, i henhold til gjeldende tidsfrister og rammevilkår.
  • har faglig integritet og forståelse for andre fagfunksjoner og problemstillinger.
  • kan utveksle synspunkter med andre og gjennom dette finne gode løsninger

 

Studenten skal i tillegg til læringsutbyttene nevnt ovenfor i samråd med veileder selv utforme minst ett konkret læringsutbytte under både kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i studentens individuelle problemstilling.

Emnet inngår i

2 årig påbygging til Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Studenten tildeles veileder ut fra sin konkrete produksjonsbaserte bacheloroppgave og arbeider i stor grad selvstendig med emnet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 10 timer

Gjennomføring av eksamen - 590 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Defineres ut fra den enkelte students individuelle bachelorarbeid. Høyskolen vil ikke supplere teknologi, verktøy eller annet ut over de ressurser og muligheter som allerede finnes ved studieprogrammet. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av filer i forbindelse med studiearbeidet og egne hodetelefoner for bruk i skolens Mac-lab.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 1, individuell (produksjon)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 60 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 2, individuell (skriftlig)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 40 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Læremidler

Studenten skal selv velge læremidler ut fra sin individuelle produksjonsbaserte Bacheloroppgave. Komplett litteraturliste skal vedlegges eksamen og inneholde minimum 10 ulike kilder som samlet utgjør minimum 600 sider. Musikk og video kan også inngå i litteraturlisten hvor ett minutt tilsvarer 6 sider. I tillegg inngår veiledning alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Musikkproduksjoner som egner seg for utgivelse kan, dersom artist ønsker dette, bli utgitt på alle sentrale digitale salgs og strømmetjeneste via høyskolens egen label mot slutten av semesteret etter de vilkår som er fastsatt i høyskolens innspillingsavtale. Musikkproduksjoner som ikke ønsker dette er fristilt fra høyskolen og kan benyttes slik artist selv ønsker. Høyskolen forbeholder seg likevel retten til å kunne bruke og henvise til musikkproduksjonen i undervisnings og reklameøyemed. Artist må skriftlig samtykke til dette og det er den enkelte students ansvar å informere artist og innhente slikt skriftlig samtykke.