Innhold

 • Tolkning av bildediagnostiske beskrivelser
 • Ernæring i klinisk praksis
 • Smerte i biopsykososial modell II
  • tverrfaglig behandling av smertetilstander
  • pasientundervisning
  • kognitive tiltak
  • adferdstiltak
 • Praktisk anvendelse av osteopatiske prinsipper II
  • syntese av osteopatisk teori og praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til rollen manuell behandling har i håndtering av uspesifikke plager og hvordan forholdet mellom pasient og terapeut påvirker en klinisk situasjon
 • kjenner til radiologiske modaliteter (Ultralyd, MR, CT og røntgen) og deres anvendelsesområde og forstår bildediagnostiske beskrivelser
 • har bred kunnskap om teorigrunnlaget for antatte virkningsmekanismer for manuelle behandlingsteknikker og valg av teknikk opp mot en pasientkasuistikk
 • kjenner til forholdet mellom ernæring, ernæringsstatus og den effekten det har på, eller ved utvikling av, overvekt, muskel-skjelett problemer og livsstilsrelaterte sykdommer
 • har kunnskap om hvordan et terapeutisk pasient-osteopat forhold kan bidra til å redusere smerter, promotere funksjon og bedre nedsatt funksjonsevne gjennom aktive og passive behandlingsstrategier
 • kjenner til evidensgrunnlaget for pasientundervisning og selv-håndtering av smerter, og kan identifisere variabler som kan ha innvirkning på dette.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan sette røntgen-, CT- og MR-beskrivelser i sammenheng med symptomer og kliniske funn og forklare bildediagnostiske beskrivelser til pasient på en måte pasienten forstår
 • mestrer ulike manuelle behandlingsteknikker, og kan tilpasse disse til forskjellige pasientgrupper og tilstander
 • kan integrere funn fra undersøkelse av multidimensjonale aspekter av smerte inn i en behandlingsplan basert på klinisk resonnering
 • kan gi pasienten enkel, men evidensbasert ernæringsrådgivning og henvise pasienten til ernæringsfysiolog for tilstander og situasjoner der det er nødvendig for helsefremmende adferd
 • kan utføre tilpasset pasientundervisning som inkluderer råd, veiledning og forklaring om plagene
 • kan identifisere faktorer som vil hindre god prognose ved behandling, øvelser og kognitive tiltak, og utføre enkle adferdstiltak

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan selvstendig integrere osteopatisk filosofi og nyere smertevitenskap i planlegging og behandling av pasienter i alle aldre
 • har forståelse for rollen ernæring har hos pasienter med smerte, funksjonsnedsettelse og sykdom, og kan gjennom dette drive helsefremmende arbeid
 • vise høy grad av tekniske ferdigheter i elementære og avanserte osteopatiske teknikker og kunne tilpasse disse til forskjellige pasienter

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

130 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Butler & Moseley. Explain Pain 2nd Ed. Noigroup Publications; 2013 126 sider (ISBN: 978-0-9873426-6-9)

Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Seksjon 4: Totalt 130 s.

Fulford KWM, Peile E, Carroll H. Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People. Cambridge & New York: Cambridge University Press. 2012. ISBN: 9780521530255 

Manuellterapeutenes Servicekontor. Retningslinjer for bildediagnostisk utredning. [Narvik]: Manuellterapeutenes Servicekontor; 2007. 17 s. [Tilgjengelig fra: http://www.manuellterapi.no/dokumenter/RL_bildediagnostisk_utredning_20070000.pdf]

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. 356 s. IS-1881. Kap. 1-4, 19, 21-25, 28-30. Totalt 84 sider. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne: Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2011.  86 s. IS-1735. Kap 3,4 og 7. Totalt 33 sider. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne ]

 

Artikler

Engers AJ, Jellema P, Wensing M, van der Windt DAWM, Grol R, van Tulder MW. Individual patient education for low back pain. Cochrane Database of Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD004057. 57 sider [Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004057.pub3/full]

Fishman S., et al. Core Competencies for Pain Management: Results of an Interprofessional Consensus Summit. Pain Med 2013 Jul; 14(7):971-981.Tilgjengelig fra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pme.12107/pdf

Foster G, Taylor SJC, Eldridge S, Ramsay J, Griffiths CJ. Self-management education programmes by lay leaders for people with chronic conditions. Cochrane Database of Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD005108. 51 sider [Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005108.pub2/abstract]

Gatchel, R.J, et al. Evidence-informed management of chronic low back pain with cognitive behavioral therapy. The Spine Journal 8 (2008) 40-44. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3237294/]

Moseley, L. Unraveling the barriers to reconceptualization of the problem in chronic pain: the actual and perceived ability of patients and health professionals to understand the neurophysiology. J Pain 2003, May;4(4):184-9. Tilgjengelig fra: http://www.bodyinmind.org/wp-content/uploads/1-s2.0-S1526590003004887-main.pdf

Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW . A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clin J Pain . 2004;20(5): 324-30. [Tilgjengelig fra: https://www.researchgate.net/publication/8390478_A_Randomized_Controlled_Trial_of_Intensive_Neurophysiology_Education_in_Chronic_Low_Back_Pain]

Pincus T, McCracken LM. Psychological factors and treatment opportunities in low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2013;(5):625-35.[Legges ut på Luvit]

Wetherell J, Afari N, Rutledge T, Sorrell JT, Stoddard JA, Petkus AJ et.al. A randomised controlled trial of acceptance and commitment therapy and cognitive behavioural therapy for chronic pain. Pain; 2011; 152(9):2098-2107. [Legges ut på Luvit]

Samlet sidetall/pensum

Ca. 600 sider

Anbefalt litteratur

Woolf CJ. Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain; 2011:152(3 Suppl):S2-15. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268359/ ]

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2011. 325 s. ISBN: 9780702033872. Kap 3-5, 10-17.  120 sider

R. Sapolsky. Why Zebras Don't Get Ulcers. New Ed, St Martin's Press (ISBN 9780805073690)

Butler & Moseley. Explain Pain Supercharged Noigroup Publications (ISBN:978-0-6480227-0-1)

Gifford, L. Topical Issues in Pain 5, Treatment, Communication, Return to Work, Cognitive behavioural, Pathophysiology. (ISBN 9781491876695)